Κατάλογος Διαγωνισμών

Τίτλος έργου Ημερομηνία Διακήρυξης Ημερομηνία Διαγωνισμού Κατάσταση
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια – αντικατάσταση συστήματος αδιάληπτης παροχής ενέργειας για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) 30/5/2024 26/6/2024 ΕΝΕΡΓΟΣ
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  ενός εκατομμυρίου σαράντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.041.600,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα (από την υπογραφή της) μέγιστης συνολικής διάρκειας τριάντα οκτώ (38) μηνών, που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα των τριάντα επτά (37) μηνών για την υλοποίηση των ΦΑΣΕΩΝ Α και Β, πλέον του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για να γίνει η οριστική παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Α και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου, στο πλαίσιο της ΦΑΣΗΣ Β και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 23/04/2024 29/05/2024 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια και Συντήρηση Αδειών Λογισμικού ArcGIS της ESRI για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών  5/4/2024 14/5/2024 ΕΛΗΞΕ
Hλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς 14/3/2024 24/4/2024 ΕΛΗΞΕ
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων για τις ανάγκες της Γ. Γ. Π. Σ. και Ψ.Δ. 17/01/2024 16/02/2024 ΕΛΗΞΕ

 

2023

 

Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2/11/2023 7/12/2023 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και τη συντήρηση αδειών λογισμικού ArcGIS της ESRI για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης 20/10/2023 27/11/2023 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών που αφορούν σε: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle» 18/9/2023 30/10/2023 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ) 25/9/2023 30/10/2023 ΕΛΗΞΕ
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης, μετατροπής υπαρχουσών αδειών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος Ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών (ΗΔΔ) για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (485.772,48€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα (από την υπογραφή της) σαράντα τριών (43) μηνών υλοποίησης των ΦΑΣΕΩΝ 1 και 2, πλέον του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για να γίνει η οριστική παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 1 και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στο πλαίσιο της ΦΑΣΗΣ 2 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 8/8/2023 26/9/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαγωνισμός για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2/8/2023 26/9/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις για την πρόληψη & καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 20/7/2023 22/9/2023 ΕΛΗΞΕ
Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 23/6/2023 31/7/2023 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο κτίριο στέγασης της ΓΓΠΣΔΔ 10/4/2023 17/5/2023 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud 1/3/2023 5/4/2023 ΕΛΗΞΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ επαναληπτικού διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 2 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πράξης  «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφ. Μετασχηματισμός του δικτύου ΚΕΠ και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 17/2/2023 30/3/2023 ΕΛΗΞΕ
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)»  1/2/2023 23/2/2023 ΕΛΗΞΕ

2022

 

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός (άνω των ορίων) διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (δικαίωμα προαίρεσης) 2/12/2022 20/12/2022 ΕΛΗΞΕ
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του υφιστάμενου λογισμικού (λειτουργικά   συστήματα, έτοιμες εφαρμογές ή μη) του συστήματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr) 23/11/2022 16/12/2022 ΕΛΗΞΕ
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού & την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, για την ψηφιακή αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 13/10/2022 14/11/2022 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτίριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και του DC του ΓΛΚ 9/9/2022

18/9/2022

NEA:25/10/2022

ΕΛΗΞΕ
Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και κατασταλτική συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών G-CLOUD 03/08/2022 16/09/2022 ΕΛΗΞΕ
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 5 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»  29/07/2022 14/09/2022 ΕΛΗΞΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και μετάπτωσης των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των  (Data Centers) της (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στις υποδομές του G-Cloud 22/07/2022 09/09/2022 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου ΚΕΠ και των παρεχόμενων υπηρεσιών» 14/06/2022 19/07/2022 ΕΛΗΞΕ
Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης  για την παροχή υπηρεσιών για την μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του έργου G-CLOUD 16/03/2022 18/04/2022 ΕΛΗΞΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 08/03/2022 24/03/2022 ΕΛΗΞΕ
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης συστήματος κλιματισμού κέντρου δεδομένων (DATA CENTER) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 08/02/2022 25/02/2022 ΕΛΗΞΕ

2021

 

«Διεθνής, ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την  «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)» 31/12/2021 07/02/2022 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα 07/12/2021 22/12/2021 ΕΛΗΞΕ
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (e - ΔΑΥΚ), για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), CPV: 72212771-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.» 31/08/2021 13/09/2021 ΕΛΗΞΕ
Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008616128), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 23/08/2021 06/09/2021 ΕΛΗΞΕ
Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 13/05/2021  22/06/2021  ΕΛΗΞΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 5/02/2021 18/02/2021 ΕΛΗΞΕ

2020

 

Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
19/11/2020 9/04/2021 ΕΛΗΞΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 5/02/2021 18/02/2021 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 18/12/2020 29/12/2020 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου 17/12/2020 07/01/2021 ΕΛΗΞΕ
Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μικροφωνικής εγκατάστασης, βιντεοπροβολέα, κονσόλες φωτισμού και εικόνας, μεταφραστικών και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων) και γενικής τεχνικής υποστήριξης (CPV: 71356300-1), κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και συναντήσεων στο «Κέντρο Τύπου - Αίθουσα Συνεδρίων» καθώς και κατά τη διάρκεια ενημερώσεων στην «Αίθουσα Ενημέρωσης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 30/11/2020 11/12/2020 ΕΛΗΞΕ
Υπηρεσίες Φύλαξης για το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 23/10/2020 05/11/2020 ΕΛΗΞΕ
Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013 22/10/2020 16/11/2020 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών χώρων (CPV 44112300-1) 05/10/2020 9/10/2020 ΕΛΗΞΕ
Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση, παραγωγική λειτουργία, αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δυο (2) χρόνια 28/08/2020 14/09/2020 ΕΛΗΞΕ
Υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων (Know Your Customer - KYC) από Πιστωτικά Ιδρύματα με ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 30/06/2020 03/07/2020 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια χρήσης υποδομής πολυκαναλικής εξυπηρέτησης χρηστών και πλατφόρμας ψηφιακής συνεργασίας 29-6-2020 2-7-2020 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ετών 2020-2021 26/06/2020 01/07/2020 ΕΛΗΞΕ
Συντήρηση του  συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος – UPS κρίσιμων υποδομών Κέντρων Δεδομένων (D.Cs) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ 12/06/2020 17/06/2020 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίου Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ετών 2020-2021 08/04/2020 22/04/2020 ΕΛΗΞΕ
Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) 21/2/2020 3/4/2020 ΕΛΗΞΕ
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την υλοποίηση Ενοποιημένου Μητρώου Πολιτών 14/2/2020 26/2/2020 ΕΛΗΞΕ

2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών  4/11/2019 19/11/2019 ΕΛΗΞΕ
Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για ετήσια προληπτική συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου (SAMSUNG OFFICE SERV 500) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. 31/7/2019 27/8/2019 ΕΛΗΞΕ
Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικής επικοινωνίας του ΣΔΟΕ 18/6/2019 1/7/2019  ΕΛΗΞΕ
Συντήρηση του Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Οικ., (Ε.Π.Κ.Υ.) 6/6/2019 1/7/2019 ΕΛΗΞΕ
Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τριών (3) προβολέων, τριών (3) οθονών προβολής και τριών (3) τηλεχειριστήριων παρουσίασης, για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. 5/6/2019 14/6/2019 ΕΛΗΞΕ

Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για το έργο του Ανασχεδιασμού της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI για την αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων στα πλαίσια της δράσης «Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς»

5/6/2019 20/6/2019 ΕΛΗΞΕ
Επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μίας μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 74186) 30/5/2019 9/7/2019 ΕΛΗΞΕ
Νέο Αποθηκευτικό σύστημα & Αναβάθμιση–Επέκταση Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας των Κεντρικών Υπολ/κών Υποδομών και του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ 28/5/2019 10/7/2019 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση Υπηρεσιών   Εξοπλισμού Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ (Ε.Π.Υ.Α.)» 27/5/2019 14/6/2019 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, γραφικών ειδών, ειδών αρχειοθέτησης, μικροαντικειμένων γραφείου και λοιπών συναφών υλικών), για τις ανάγκες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 13/5/2019 17/5/2019 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Συντήρηση Κεντρικού Συστήματος Κλιματισμού Data Center της Γ.Γ.Π.Σ". 24/4/2019 24/5/2019 ΕΛΗΞΕ
Διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions) 6/3/2019 19/3/2019 ΕΛΗΞΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας μέχρι και 31.12.2019 για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Επιχειρησιακής Δ/νσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας στις Περιφέρειες της χωρικής της αρμοδιότητας.

8/1/2019 11/1/2019 ΕΛΗΞΕ

 

2018

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών του συστήματος ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γ.Δ. Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 21/12/2018 04/01/2019 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός  διαγωνισμός για το έργο: « Παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων» 20/12/2018 14 /1/2019 ΕΛΗΞΕ
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών 17/12/2018 22/1/2019 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού του κτιρίου της ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών 11/12/2018 24/12/2018 ΕΛΗΞΕ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας δύο (2) προβολέων βίντεο και ενός (1) ασύρματου μικροφώνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών 22/11/2018 27/11/2018 ΕΛΗΞΕ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών  21/11/2018 27/11/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση προμήθειας αδειών MS SQL Server Standard Edition για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 21/11/2018 26/11/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Συνοπτικό διαγωνισμό για τη συντήρηση και επισκευή εκατόν έξι (106) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών 30/10/2018 16/11/2018 ΕΛΗΞΕ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός (1) έγχρωμου φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του γραφείου Υπουργού Οικονομικών 24/10/2018 31/10/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. 18/10/2018 2/11/2018 ΕΛΗΞΕ
Παροχή τεχνικής υποστήριξης έτοιμου λογισμικού συστήματος (επαναληπτικός) 1/10/2018 15/10/2018 ΕΛΗΞΕ
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001: 2013" 27/9/2018   ΕΛΗΞΕ
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 25/9/2018 1/11/2018 ΕΛΗΞΕ
Ανάθεση της  ετήσιας συντήρησης των Switches του Υπ.Οικονομικών-ΓΓΠΣ τύπων AT-9724TS και AT-8000S του κατασκευαστή Allied Telesis 21/8/2018 28/8/2018 ΕΛΗΞΕ
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. 2/8/2018 21/9/2018 ΕΛΗΞΕ
Παροχή τεχνικής υποστήριξης έτοιμου λογισμικού συστήματος 2/8/2018 10/8/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Μελέτη και ενσωμάτωση των νέων δομών, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να αποτυπωθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΟΠΣ –ΔΔΕ)» με κωδικό MIS 5001237»   24/10/2018 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων του Υπουργείου Οικονομικών 30/7/2018 27/9/2018 ΕΛΗΞΕ
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 55036) 24/7/2018 6/9/2018 ΕΛΗΞΕ
Συντήρηση Έργου ELENXIS : Περιφερειακή πληροφοριακή υποδομή ελεγκτικών υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ & λοιπού όμοιου εξοπλισμού 19/7/2018 17/9/2018 ΕΛΗΞΕ
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια μηχανής εκτύπωσης εντύπων 12/7/2018 20/7/2018 ΕΛΗΞΕ
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 61896) 10/7/2018  5/9/2018 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 26/6/2018 10/7/2018 ΕΛΗΞΕ
Δημόσιος  διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού των  κτιρίων της ΓΓΠΣ & του ΣΔΟΕ  του Υπ. Οικονομικών 25/6/2018 20/8/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο: «Πολυκαναλικές υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης χρηστών και πλατφόρμα ψηφιακής 20/6/2018 28/6/2018 ΕΛΗΞΕ
Δημόσιος  διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την φύλαξη των  κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών 12-6-2018 13/7/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης  εντύπων για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ. 11/6/2018 14/6/2018 ΕΛΗΞΕ
Ανάθεση για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΤΗΛΕΔ του ΕΣΥΠ, για τις ανάγκες του Γ.Λ.Κ», η διάρκεια του έργου θα είναι διετής (ένα έτος συν ένα ακόμη έτος κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας-ΓΓΠΣ) 6/6/2018 13/6/2018 ΕΛΗΞΕ
Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, στα κτίρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 3/5/2018 16/5/2018 ΕΛΗΞΕ
Ανάθεση της ετήσιας συντήρησης συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος πέντε (5) UPS, για τις ανάγκες της ΓΓΠΣ 20/4/18 27/4/2018 ΕΛΗΞΕ
Aνάθεση υπηρεσιών βελτιστοποίησης/συντήρησης υποδομής και εφαρμογών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ., οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ., για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις» 18/4/2018  27/4/2018 ΕΛΗΞΕ
Συνοπτικός διαγωνισμός για την φύλαξη του κτιρίου του Σ.Δ.Ο.Ε. και του κτιρίου της Δ.Λ.Ο.Σ.Ε.Λ.Υ. της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών 4/4/2018 18/4/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών Παροχής υπηρεσιών Ανάπτυξης Τμημάτων Κώδικα για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ. 28/3/2018 8/5/2018 ΕΛΗΞΕ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας 8/3/2018 14/3/2018 ΕΛΗΞΕ
Συντήρηση έργου «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ» 27/2/2018 4/4/2018 ΕΛΗΞΕ
Τεχνική Υποστήριξη μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού ORACLE – Taxis License της  Γ.Γ.Π.Σ. για ένα (1) έτος 21/2/2018 28/3/2018 ΕΛΗΞΕ