Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις

 

1234567

 

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Tιμολογίων ΠΔΕ μέσω e-ΠΔΕ   

 

Οδηγίες για το e-ΠΔΕ

 

Είσοδος

Αναλυτικές Οδηγίες για  Αναθέτουσες Αρχές,  Προμηθευτές και  Οικονομικές Υπηρεσίες για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις 

1. Αναθέτουσες Αρχές (ΑΑ) και Οικονομικές Υπηρεσίες

 

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  (ΑΑΗΤ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για μία Αναθέτουσα Αρχή να παραλάβει το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, είναι να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΑΑ για το ΗΤ. Για να βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, πατήστε εδώ.

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο ΑΑΗΤ, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εγγραφή Φορέα στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Hλεκτρονικό Tιμολόγιο.

 

Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από τις Αναθέτουσες Αρχές  μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Η πληρωμή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Λεπτομέρειες για τη διακίνηση και τελική πληρωμή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Οικονομικές Υπηρεσίες μπορούν να βρουν εδώ.

2. Προμηθευτές

 

Προμηθευτές  ΕΝΤΟΣ Ελλάδας  

Οι Έλληνες Προμηθευτές του Δημοσίου που θέλουν να εκδώσουν Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμ.  13005/1.2.2022 (B.438)98979/10.8.2021 (Β.3766) και 63446/31-5-2021 (Β. 2338). Διευκρινίζεται ότι παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των ΥΑ αριθμ. Α.1035/18-2-2020 (Β.551) και Α.1138/12-6-2020 (Β.2470), στις οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται η  χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί  μπορείτε να αναζητήσετε τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διαθέτουν πιστοποιημένο σημείο πρόσβασης PEPPOL, έχουν πιστοποιηθεί κατά ΑΑΔΕ και έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας με τη ΓΓΠΣΔΔ.

 

Για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση ένταξης Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις πατήστε εδώ.

Για την σωστή συμπλήρωση του μορφότυπου του τιμολογίου ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες εδώ.

 

Σημαντική διευκρίνηση: Επισημαίνεται ότι οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που έχουν ήδη επιλέξει την χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και έχουν υποβάλλει τη «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ Α.1258/23.11.20 και Α.1138 12.6.20 ),  υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω παρόχου και να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου peppol  και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Προμηθευτές  ΕΚΤΟΣ Ελλάδας

Και για τους Προμηθευτές Εξωτερικού (που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ) ανεξάρτητα της υποχρέωσης ορισμού Φορολογικού Αντιπροσώπου, η ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται απαραιτήτως μέσω πιστοποιημένου σημείου πρόσβασης στο PEPPOL.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω της σταδιακής ένταξης των Αναθετουσών Αρχών στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, πριν την αποστολή για πρώτη φορά του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προς μία Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) επικοινωνήστε με την ΑΑ προκειμένου να την ενημερώσετε για τη πρόθεσή σας και να επιβεβαιώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή δρομολόγηση του ΗΤ (δηλ. Κωδικός ΑΑΗΤ, είδος προϋπολογισμού, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κλπ).

 

Τεκμηρίωση / Εγχειρίδια χρήσης σχετικά με το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

PEPPOL

Εθνική Αρχή PEPPOL

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ. 4 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019 ο ρ ί ζ ε τ α ι  ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.

 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ EN 16931)

Η οδηγία 2014/55 / ΕΕ καθιστά υποχρεωτικό για όλες τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Οντότητες, να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που συμμορφώνονται με το πρότυπο της ΕΕ (EN 16931).

Το πρότυπο EN16931 που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2017, ορίζει ένα σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων για ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή TC434 στο CEN από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

Για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης, των Λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των ελεγκτών του δημοσίου, σχετικά με το έργο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, πραγματοποιούνται σχετικές  επιμορφωτικές ημερίδες .
Οι επιμορφωτικές ημερίδες με τίτλο «Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» διοργανώνονται από το ΙΝΕΠ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και μπορείτε να αναζητήσετε  περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ εδώ .

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

 1. ΜyDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ    

 2. Κωδικολόγιο CPV   

 3. e-PDE   

 

Νομικό Πλαίσιο

 

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση:

 

 

 1. ΚΥΑ 52445 ΕΞ2023 ΦΕΚ.Β.2385 «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

 2. Ν. 4601/2019 (Α.44), άρθρα 148-154,  «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» [Τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του N 4972/2022 ,  (Α. 181)]

 3. N.4308/2014 (A.251), άρθρα 1-15  «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 4. ΠΔ 40/2020 (Α.85), άρθρο 25 «Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»

 5. ΚΥΑ 98979/10.8.21 (Β.3766) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)»  [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ  13005ΕΞ2022/1.2.2022 (Β438)]

 6. ΚΥΑ 63446/2-6-2021  (Β.2338) "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων"  [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ  31781ΕΞ2022/9.3.2022 (Β.1202)]

 7. Υ.Α. A.1035/2020 (Β.551), «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων»

 8. Εγκύκλιος οικ. 172388 ΕΞ 2022 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν.4601/2019 (Α.44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν.4972/2022 (Α.181) (Α.Δ.Α.:ΨΩΖΔΗ-20Ρ).

 9. Εγκύκλιος  οικ. 42465ΕΞ2022  «Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΑΔΑ 6ΠΠΨΗ-4Ω1)

 10. Εγκύκλιος 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς   φορείς» 

 

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις (FAQs) 

 

Για να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις πατήστε Εδώ


Επικοινωνία

uuu Για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλεφωνικό κέντρο 213-1333093 (επιλογή 4)

 

fgd

 • Για ερωτήματα Αναθετουσών Αρχών / Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΔΗΤ-Μητρώο ΑΑ / εξουσιοδοτήσεις ΕΔΗΤ) πατήστε εδώ

 • Ερωτήματα για την υποβολή / διαχείριση αιτημάτων στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) πατήστε εδώ

 • Για τεχνικά θέματα των Web Services του ΗΤ επικοινωνήστε στο email: kedsupport@gsis.gr (Στο ερώτημα συμπεριλάβετε τα ΑΦΜ Φορέα, Αριθμό αιτήματος στην ΕΔΑ, Όνομα Web Service)

 • Για το μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και PEPPOL πατήστε εδώ

 • Για θεσμικά και επιχειρησιακά θέματα που αφορούν τις διαδικασίες εκκαθάρισης και πληρωμής του ΗΤ επικοινωνήστε στο email: dd26@glk.gr

 • Για ΗΤ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): http://www.epde.gr/liferay-portal/web/guest/9

 • Για ΗΤ στο ΟΠΣΔΠ επικοινωνήστε στο email: opsdp-gdoy@gsis.gr