Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις

 

1234567

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Tιμολογίων ΠΔΕ μέσω e-ΠΔΕ   

 

Οδηγίες για το e-ΠΔΕ

 

Είσοδος

Αναλυτικές Οδηγίες για  Αναθέτουσες Αρχές,  Προμηθευτές και  Οικονομικές Υπηρεσίες για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις 

1. Αναθέτουσες Αρχές (ΑΑ) και Οικονομικές Υπηρεσίες

 

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  (ΑΑΗΤ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για μία Αναθέτουσα Αρχή να παραλάβει το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, είναι να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΑΑ για το ΗΤ. Για να βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, πατήστε εδώ.

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο ΑΑΗΤ, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εγγραφή Φορέα / Υπηρεσίας στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Hλεκτρονικό Tιμολόγιο.

 

Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από τις Αναθέτουσες Αρχές  μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Η πληρωμή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Λεπτομέρειες για τη διακίνηση και τελική πληρωμή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Οικονομικές Υπηρεσίες μπορούν να βρουν εδώ.

2. Προμηθευτές

 

Οι Έλληνες Προμηθευτές του Δημοσίου που θέλουν να εκδώσουν Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στοn Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμ.  13005/1.2.2022 (B.438), 98979/10.8.2021 (Β.3766)   63446/31-5-2021 (Β. 2338). και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023  (Β΄2385). Διευκρινίζεται ότι παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των ΥΑ αριθμ. Α.1035/18-2-2020 (Β.551) και Α.1138/12-6-2020 (Β.2470), στις οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται η  χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023, περιγράφονται οι όροι και ο χρόνος  έναρξης της σταδιακής υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) η οποία ξεκινά 12/9/2023. Με την Εγκύκλιο 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις λεπτομέρειες και παραδείγματα για τη σωστή εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.

Για να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει:  

 1. Να επιλέξετε έναν πιστοποιημένο πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (λίστα παρόχων) . Ο πάροχος θα σας καθοδηγήσει για τις λεπτομέρειες διασύνδεσης του  ERP σας για την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων.
 2. Να συμπληρώσετε σωστά τα υποχρεωτικά πεδία όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 63446/2-6-2021 του εθνικού μορφότυπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου. (Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην αριθ.οικ.42465ΕΞ2022/30-3-2022 εγκύκλιο).   Όταν το Ηλεκτρονικό τιμολόγιο αφορά Δημόσια Σύμβαση, τα στοιχεία για τη συμπλήρωση των πεδίων βρίσκονται στο έγγραφο της Σύμβασης. Για οποιαδήποτε περαιτέρω αναγκαία διευκρίνιση, θα πρέπει να απευθύνεστε στους  αρμόδιους  υπαλλήλους της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής.
 3. Να γνωρίζετε τον κωδικό Ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑΗΤ) που βρίσκεται στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που είναι απαραίτητος για την παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την εκάστοτε αρμόδια αναθέτουσα αρχή.

Για κάθε αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, θα λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα για την επιτυχή ή όχι  παραλαβή του, καθώς και την κατάσταση  επεξεργασίας του από τις Υπηρεσίες του φορέα έως την πληρωμή (ή τυχόν απόρριψη του). 

Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των πεδίων, τις διαδικασίες και τα απαντητικά μηνύματα, θα βρείτε στον Οδηγό Χρήσης του Ελληνικού Μορφότυπου και τις Συχνές Ερωτήσεις.

Σημαντική διευκρίνηση: Επισημαίνεται ότι οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που έχουν ήδη επιλέξει την χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και έχουν υποβάλλει τη «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ Α.1258/23.11.20 και Α.1138 12.6.20 ),  υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω παρόχου και να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου peppol  και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ & ΨΔ.

Προμηθευτές  ΕΚΤΟΣ Ελλάδας

Και για τους Προμηθευτές Εξωτερικού (που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ) ανεξάρτητα της υποχρέωσης ορισμού Φορολογικού Αντιπροσώπου, η ηλεκτρονική τιμολόγηση προς τον Ελληνικό Δημόσιο γίνεται απαραιτήτως μέσω πιστοποιημένου σημείου πρόσβασης στο PEPPOL.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν την αποστολή για πρώτη φορά του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προς μία Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) επικοινωνήστε με την ΑΑ προκειμένου να την ενημερώσετε για τη πρόθεσή σας και να επιβεβαιώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή δρομολόγηση του ΗΤ (δηλ. Κωδικός ΑΑΗΤ, είδος προϋπολογισμού, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κλπ).

 

Τεκμηρίωση / Εγχειρίδια χρήσης σχετικά με το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

PEPPOL

Εθνική Αρχή PEPPOL

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ.) σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ. 4 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019 ο ρ ί ζ ε τ α ι  ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.

 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ EN 16931)

Η οδηγία 2014/55 / ΕΕ καθιστά υποχρεωτικό για όλες τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Οντότητες, να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που συμμορφώνονται με το πρότυπο της ΕΕ (EN 16931).

Το πρότυπο EN16931 που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2017, ορίζει ένα σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων για ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή TC434 στο CEN από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

Για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης, των Λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των ελεγκτών του δημοσίου, σχετικά με το έργο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, πραγματοποιούνται σχετικές  επιμορφωτικές ημερίδες.
Οι επιμορφωτικές ημερίδες με τίτλο «Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» διοργανώνονται από το ΙΝΕΠ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και μπορείτε να αναζητήσετε  περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ εδώ .

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

 1. ΜyDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ    

 2. Κωδικολόγιο CPV   

 3. e-PDE   

 

Νομικό Πλαίσιο

 Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση:

 

 

 1. Εγκύκλιος ου Γ.Λ.Κ. υπ' αριθ. 82240/11-6-2024 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης  (κυα) 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)” (Β΄3766)» (Β΄2120)

 2. Εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ. υπ' αριθ. 66297/14-5-2024 "Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής"

 3. Αριθμ. οικ. 46901/1-4-2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) (Β΄ 3766)" [Β΄2120)

 4. Εγκύκλιος 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς   φορείς» 

 5. ΚΥΑ 52445/4-4-2023 ΦΕΚ Β΄2385 «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

 6. Ν. 4601/2019 (Α΄44), άρθρα 148-154, «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» [Τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του N 4972/2022, (Α'181)]

 7. N.4308/2014 (A΄251), άρθρα 1-15  «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 8. ΠΔ 40/2020 (Α΄85), άρθρο 25 «Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»

 9. ΚΥΑ 98979/10.8.21 (Β΄3766) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)»  [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ  13005ΕΞ2022/1.2.2022 (Β΄438)]

 10. ΚΥΑ 63446/2-6-2021 (Β΄2338) "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων"  [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ  31781ΕΞ2022/9.3.2022 (Β΄1202)]

 11. Υ.Α. A.1035/2020 (Β΄551), «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων»

 12. Εγκύκλιος οικ. 172388 ΕΞ 2022 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν.4601/2019 (Α΄44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν.4972/2022 (Α΄181) (Α.Δ.Α.:ΨΩΖΔΗ-20Ρ).

 13. Εγκύκλιος οικ. 42465 ΕΞ 2022 «Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΑΔΑ 6ΠΠΨΗ-4Ω1)

 

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις (FAQs) 

 

Για να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις πατήστε Εδώ


Επικοινωνία

uuu Για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλεφωνικό κέντρο 213-1333093 (επιλογή 4)

 

fgd

 • Για ερωτήματα Προμηθευτών Δημοσίου πατήστε εδώ   ΝΕΟ

 • Για ερωτήματα Αναθετουσών Αρχών / Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΔΗΤ-Μητρώο ΑΑ / εξουσιοδοτήσεις ΕΔΗΤ) πατήστε εδώ

 • Ερωτήματα για την υποβολή / διαχείριση αιτημάτων στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) πατήστε εδώ

 • Για τεχνικά θέματα των Web Services του ΗΤ επικοινωνήστε στο email: kedsupport@gsis.gr (Στο ερώτημα συμπεριλάβετε τα ΑΦΜ Φορέα, Αριθμό αιτήματος στην ΕΔΑ, Όνομα Web Service)

 • Για το μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και PEPPOL πατήστε εδώ

 • Για θεσμικά και επιχειρησιακά θέματα που αφορούν τις διαδικασίες εκκαθάρισης και πληρωμής του ΗΤ επικοινωνήστε στο email: dd26@glk.gr

 • Για ΗΤ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): https://helpdesk.epde.gr:8181/helpdesk/questions/createquestion.zul?epixid=51866

 • Για ΗΤ στο ΟΠΣΔΠ επικοινωνήστε στο email: opsdp-gdoy@gsis.gr