Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις

 

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Αναλυτικές Οδηγίες για Προμηθευτές,  Αναθέτουσες Αρχές  και  Οικονομικές Υπηρεσίες για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις 

1. Προμηθευτές

 

Προμηθευτές  ΕΝΤΟΣ Ελλάδας  

Οι Έλληνες Προμηθευτές του Δημοσίου που θέλουν να εκδώσουν Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμ.  13005/1.2.2022 (B.438)98979/10.8.2021 (Β.3766) και 63446/31-5-2021 (Β. 2338). Διευκρινίζεται ότι παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των ΥΑ αριθμ. Α.1035/18-2-2020 (Β.551) και Α.1138/12-6-2020 (Β.2470), στις οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται η  χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί  μπορείτε να αναζητήσετε τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διαθέτουν πιστοποιημένο σημείο πρόσβασης PEPPOL, έχουν πιστοποιηθεί κατά ΑΑΔΕ και έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας με τη ΓΓΠΣΔΔ.

 

Για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση ένταξης Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις πατήστε εδώ.

Για την σωστή συμπλήρωση του μορφότυπου του τιμολογίου ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες εδώ.

 

Σημαντική διευκρίνηση: Επισημαίνεται οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που έχουν ήδη επιλέξει την χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και έχουν υποβάλλει τη «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ Α.1258/23.11.20 και Α.1138 12.6.20 ),  υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω παρόχου και να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου peppol  και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Προμηθευτές  ΕΚΤΟΣ Ελλάδας

Και για τους Προμηθευτές Εξωτερικού (που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ) ανεξάρτητα της υποχρέωσης ορισμού Φορολογικού Αντιπροσώπου, η ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται απαραιτήτως μέσω πιστοποιημένου σημείου πρόσβασης στο PEPPOL.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω της σταδιακής ένταξης των Αναθετουσών Αρχών στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, πριν την αποστολή για πρώτη φορά του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προς μία Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) επικοινωνήστε με την ΑΑ προκειμένου να την ενημερώσετε για τη πρόθεσή σας και να επιβεβαιώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή δρομολόγησης του ΗΤ (δηλ. Κωδικός ΑΑΗΤ, είδος προϋπολογισμού, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κλπ).

2. Αναθέτουσες Αρχές (ΑΑ) και Οικονομικές Υπηρεσίες

 

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  (ΑΑΗΤ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για μία Αναθέτουσα Αρχή να παραλάβει το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, είναι να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΑΑ για το ΗΤ. Για να βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, πατήστε εδώ.

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο ΑΑΗΤ, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εγγραφή Φορέα στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Hλεκτρονικό Tιμολόγιο.

 

Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από τις Αναθέτουσες Αρχές  μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Η πληρωμή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Λεπτομέρειες για τη διακίνηση και τελική πληρωμή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Οικονομικές Υπηρεσίες μπορούν να βρουν εδώ.

 

Τεκμηρίωση / Εγχειρίδια χρήσης σχετικά με το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

PEPPOL

Εθνική Αρχή PEPPOL

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ. 4 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019 ο ρ ί ζ ε τ α ι  ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.

 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ EN 16931)

Η οδηγία 2014/55 / ΕΕ καθιστά υποχρεωτικό για όλες τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Οντότητες, να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που συμμορφώνονται με το πρότυπο της ΕΕ (EN 16931).

Το πρότυπο EN16931 που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2017, ορίζει ένα σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων για ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή TC434 στο CEN από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

Για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης, των Λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των ελεγκτών του δημοσίου, σχετικά με το έργο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, πραγματοποιούνται σχετικές  επιμορφωτικές ημερίδες .
Οι επιμορφωτικές ημερίδες με τίτλο «Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» διοργανώνονται από το ΙΝΕΠ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και μπορείτε να αναζητήσετε  περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ εδώ .

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

 1. ΜyDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ    
 2. Κωδικολόγιο CPV   
 3. e-PDE   

 

Νομικό Πλαίσιο

 

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση:

 

 1. Ν. 4601/2019 (Α.44), άρθρα 148-154,  «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

 2. Ν. 4623/2019 (Α.134), άρθρο 28, «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

 3. ΚΥΑ αριθ.οικ. 98979 /10.8.2021 (ΦΕΚ Β 3766), «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α.44)»

 4. ΚΥΑ  31781ΕΞ2022/9.3.2022  «Τροποποίηση της υπ ́αρ. 63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων” (ΦΕΚ Β΄ 2338) (ΦΕΚ Β΄ 1202

 5. ΚΥΑ 63446/2-6-2021 "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων" 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προωθείται τροποποίηση της ΚΥΑ του Μορφοτυπου, η οποία μεταξύ άλλων, αφορά  στις παρακρατήσεις/κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες πλέον δεν θα συμπληρώνονται στα πεδία των ομάδων BG20 και BG27 αλλά προαιρετικά στα πληροφοριακά πεδία ΒΤ122 και ΒΤ123.

 6. Εγκύκλιος  οικ. 42465ΕΞ2022  «Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΑΔΑ 6ΠΠΨΗ-4Ω1)

 7. Υ.Α. A.1035/2020 (Β.551), «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων»

 8. Ν. 4412/2016 (Α.147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 9. N.4308/2014 (A.251), «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 10. ΠΟΛ 1221/2012 (Β.3513), «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010)»

 11. ΠΟΛ  1022 (B.179), «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»

 

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις (FAQs) 

 

Για να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις πατήστε Εδώ


Επικοινωνία

 

fgd

Για την εφαρμογή «Διάθεση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου για Υπαλλήλους ΑΑ» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.


Επιπλέον μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας σχετικά με το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο για τα ακόλουθα θέματα:

 • για θέματα πολιτικής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και PEPPOL στο email: peppol@gsis.gr
 • για θεσμικά και επιχειρησιακά θέματα διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής του ΗΤ στο email: dd26@glk.gr (σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΑΔΑ:6ΞΣΜΗ-ΧΓΕ και 6ΘΗ6Η-Σ0Η)

 • για τεχνικά θέματα:

          - Μητρώου Αναθετουσών Αρχών, ΕΔΗΤ και ΟΠΣΔΠ στο email: anathetouses@gsis.gr 
          - του Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΚΕΔ στο email: kedsupport@gsis.gr
          - του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων eΠΔΕ στο url: http://www.epde.gr/liferay-portal/web/guest/9