Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)”»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνηση

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αρ. 27 ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 231183)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, μαζί με το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (2.171.224,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ποσού πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (521.093,76 €) ή συνολικά δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων, τριακοσίων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.692.317,76€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

41858 ΕΞ 2023/25-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013468177)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ:

22-09-2023 (23PROC013451819)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

22-09-2023 (ΨΜ5Χ46ΜΤΛΠ-ΑΣΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:

26-09-2023  (23PROC013468177)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρίτη 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 231183