ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.

espa double

ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποιεί στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 28,5 εκ. ευρώ και βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης 4 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 27,5 εκ. ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)

 5.455.673,51 ευρώ

Κόμβος G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1: Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας 
 • ΥΕ2: Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ
9.489.190,69 €
Διαχείριση αλλαγών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) 951.824,00 € 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1: Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων 
 • ΥΕ2: Προμήθεια αδειών χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΕ1
 • ΥΕ3: Οργάνωση και τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών
 • ΥΕ4: Κατάρτιση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου για την Γενική Κυβέρνηση
589.687,34 € 

Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1:Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποιησης κατά ISO: 27001:2013
 • ΥΕ2: Διενέργεια πιστοποιήσεων
941.542,34
Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.  (EXELIXIS) 5.997.867,60 €
Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας 4.885.104,00 €
Interoperable elnvoicing in Greece - Διαλειτουργική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα 181.276,00 € 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)  20.000.000,00 € 
Γεωπληροφοριακή Υποδομή Υπουργείου Οικονομικών 4.000.000,00 € 
Ενιαίο Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων και πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών 1.000.000,00 €
 
Μέτρα Ασφάλειας για το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπ.Οικ. 3.500.000,00 € 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Γ.Γ.Π.Σ. ξεκίνησε την υλοποίηση 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, τα οποία ολοκληρώθηκαν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και παράλληλα, υλοποίησε 4 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ εντός της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη έργων λογισμικού σε περιβάλλον SOA  24.600,00 € 
Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων  3.891.974,00 € 

Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή & την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1: Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάρτισης "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"
 • ΥΕ2: Υπηρεσίες για τον Έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”
1.006.520,00 €

Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας για την Υποστήριξη φορέων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

 • ΥΕ1: (1 εκτελεστική) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού προς την ΓΓΠΣ σχετικά με την υλοποίηση περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας και σχετικών δράσεων ανταλλαγής δεδομένων με το δημόσιο και τις επιχειρήσεις
 • ΥΕ2: (2 Εκτελεστική) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού σχετικά με την διαδικασία έκδοσης,συμψηφισμού και πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων από υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου 
 • ΥΕ3: (3 Εκτελεστική)Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού προς την ΓΓΠΣ σχετικά με την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών (web services)
608.013,60 € 

ΕΡΓΑ ΑΠΟ Γ΄ ΚΠΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπηρεσίες Φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη - TAXISNET

Διαρθρώνεται σε 8 υποέργα:

 • ΥΕ1: Εφαρμογές  TAXISNET
 • ΥΕ2: Εξοπλισμός TAXISNET Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ
 • ΥΕ3: Τοπικά δίκτυα ακραίων σημείων ΕΔΥΟ
 • ΥΕ4: Προμήθεια λογισμικού Oracle για το έργο του TaxisNet
 • ΥΕ5: Συμπληρωματικές εφαρμογές TAXISNET
 • ΥΕ6: Αναβάθμιση εφαρμογών TAXISNET
 • ΥΕ7: Κλιματιστικά
 • ΥΕ8: Επέκταση Data Center
7.099.951,94 €
Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  - ICISNET 5.573.112,85 € 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS)

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1: Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Λύσης και Κεντρικής Πληροφοριακής Υποδομής
 • ΥΕ2: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών
 • ΥΕ3: Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των Δ.Ο.Υ.
 • ΥΕ4: Κατάρτιση Χρηστών  Ο.Π.Σ. Ελεγκτικών Υπηρεσιών
 22.826.680,78 € 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη (Ο.Π.Σ.Κ.Υ)

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

ΥΕ1: Διαδικτυακή πύλη των Κ.Υ. του Υπ. Οικονομικών για τον Πολίτη
ΥΕ2: Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης για τις Κ.Υ του Υπ. Οικονομικών (MIS)
ΥΕ3: Υποσυστήματα υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών για τον πολίτη

 

5.097.002,73 € 

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών της Γ.Γ.Π.Σ. για την αποτελεσματική υποστήριξη πολυλειτουργικού Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (call center), ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υπηρεσιών διαχείρισης ληξιπροθέσμων οφειλών στο δημόσιο.

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

ΥΕ1:Εκπόνηση μελέτης αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού διαδικασιών και υποστηρικτικών ενεργειών στη Γ.Γ.Π.Σ. και ευαισθητοποίηση επιλεγμένων ομάδων ατόμων
ΥΕ2: Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και την αναδιοργάνωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services)
ΥΕ3: Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου Οργανωτικών αλλαγών και απλοποίησης διαδικασιών

501.767,57 € 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ ΔΠ)

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1:Αναπτυξη ΟΠΣ ΔΠ για το ΓΛΚ
 • ΥΕ2: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος πρόσβασης του ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής
 • ΥΕ3:Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών εργασίας για το ΟΠΣΔΠ
 • ΥΕ4:Προσαρμογές και πρόσθετη λειτουργικότητα του ΟΠΣ ΓΛΚ
15.992.294,33 € 

 

Γ΄ΚΠΣ

Γ΄ ΚΠΣ

Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποίησε κατά την Προγραμματική Περίοδο Γ' ΚΠΣ 2000-2006, 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,82 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, ξεκίνησε την υλοποίηση 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προσαρμογή πληροφοριακών υποδομών του ΟΠΣΦ TAXIS στην χρήση του Ευρώ 3.815.114,00 € 
Προσαρμογή πληροφοριακών υποδομών του ΟΠΣΦ ICIS στην χρήση του Ευρώ  1.467.351,00 € 
Ο.Π.Σ. Γενικού Χημείου του Κράτους 956.901,69 €
Π.Σ. Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων 751.485,00 € 
Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου  6.834.286,20 €

 

ΣΗΜΑΙΑ

Β΄ ΚΠΣ

Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποίησε κατά την Προγραμματική Περίοδο Β' ΚΠΣ 1994-1999, 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού 49,63 δις δρχ., ήτοι 145,66 εκ. ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μελέτη Διοικητικού και Οργανωτικού Εκσυγχρονισμού του Υπουργείου

1.208.029.270 δρχ / 3.545.206,96 € .

Κτίριο ειδικών προδιαγραφών ΚΕΠΥΟ

8.990.337.508 δρχ. / 26.383.969,21 € 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)

27.169.727.030 δρχ. / 79.735.075,66 €

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS)

4.549.172.193 δρχ. / 13.350.468,65 €

Θέματα ειδικής κατάρτισης υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών

868.079.000 δρχ. / 2.547.553,93 €

Κατάρτιση χρηστών έργων του Υπ. Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ)

3.410.572.498 δρχ. / 10.009.016,87 €

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυγχρονισμού ΟΔΔΥ

25.697.432 δρχ. / 75.414,33 €

Πληροφοριακό Σύστημα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

267.328.032 δρχ. / 784.528,34 €

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυγχρονισμού Γενικού Χημείου του Κράτους

265.511.000 δρχ. / 779.195,89 €

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυχρονισμού Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων

161.660.000 δρχ. / 474.424,06 € 

Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εντύπων και Υλικών

329.471.229 δρχ. / 966.900,16 € 

Έπιπλα ειδικών προδιαγραφών για  Η/Υ

2.138.085.562 δρχ. / 6.274.645,82 €

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών

249.902.895 δρχ. / 733.390,74 €