Μητρώο Διαλειτουργικότητας

δ1

Εφαρμογή Μητρώου Διαλειτουργικότητας

 

LOGINBUTTON

 

Α. Μητρώο Διαλειτουργικότητας

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο αρμόδιος φορέας για την επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών προσώπων, την υλοποίηση διατομεακής διαλειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα, τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Διαλειτουργικότητας δημιουργήθηκε από  την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)  (άρθρο 89 του Ν.4727/2020 ) με σκοπό την διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services),  τόσο του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. όσο και των φορέων-παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας τηρούνται τα εξής: 

α) Δεδομένα περιγραφής για τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ., τα οποία αντλούνται αυτοματοποιημένα από το ΚΕ.Δ.. 
β) Δεδομένα περιγραφής για παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας αλλά από άλλους φορείς του Δημοσίου (φορείς-πάροχοι).  
γ) Δεδομένα περιγραφής για διαδικτυακές υπηρεσίες που βρίσκονται στη φάση υλοποίησης. 

Οι φορείς πάροχοι υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή των δεδομένων περιγραφής για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες που διαθέτουν εντός διμήνου.

Β. Αξιοποίηση Διαδικτυακών Υπηρεσιών μέσω του ΚΕΔ

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διαχειρίζεται το ΚΕΔ και διαθέτει προς αξιοποίηση σήμερα περισσότερες από 140 διαδικτυακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν 400 μεθόδους/λειτουργίες στους φορείς του Δημοσίου.

1. Για κάθε διαδικτυακή υπηρεσία που διατίθεται από το ΚΕΔ σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής διαχείρισης αιτημάτων διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked :

  • οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την κλήση της υπηρεσίας, την διαχείριση των λαθών και τον καθορισμό της έγκυρης πηγής για την λήψη των πληροφοριών.
  • η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που ανταλλάσσονται σε επίπεδο πεδίου με ανάλυση σε σχέση με τη σημασιολογία των επιχειρησιακών δεδομένων. Η αναλυτική
  • περιγραφή έχει προκύψει σε συνεργασία με τον φορέα που διαθέτει τα πρωτογενή δεδομένα (φορέας πάροχος).
  • η δυνατότητα ελέγχου του νομικού πλαισίου διάθεσης της κάθε υπηρεσίας σε συνεργασία, όπου απαιτείται, και με τον φορέα πάροχο, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

2. Για την επίσπευση και επαναχρησιμοποιησιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών, σε δράσεις για νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αξιοποιούν πάνω από 3 διαδικτυακές υπηρεσίες προτείνεται η εκπόνηση από τον φορέα και κοινοποίηση στο ΚΕΔ συνοπτικής αποτύπωσης διαλειτουργικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • την περιγραφή της υπηρεσίας και τους στόχους της 
  • τις διαδικτυακές υπηρεσίες που θα αξιοποιηθούν οι οποίες είτε είναι διαθέσιμες στο ΚΕ.Δ. είτε δεν είναι διαθέσιμες στο ΚΕ.Δ. (μη υφιστάμενες) και θα πρέπει να αναπτυχθούν ως νέες από τον αρμόδιο “φορέα πάροχο” σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ. 

3. Tον τρόπο αξιοποίησης της διαδικτυακής υπηρεσίας (συνιστάται η δημιουργία διαγράμματος ροής)

4. Tις διαδικτυακές υπηρεσίες που μελλοντικά θα διατεθούν στο ΚΕ.Δ. μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας που σχεδιάζεται, εφόσον προβλέπεται ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

5. Eνδεχόμενες προτάσεις για ανάπτυξη σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

Γ. Ορθή Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Επισημαίνεται ότι η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών και η αξιοποίηση των αντλούμενων δεδομένων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο είχε αιτηθεί ο φορέας τη διαλειτουργικότητα και για τον οποίο του έχει διατεθεί κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990), σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προσδιορίστηκε στο αίτημα του φορέα και αποτυπώνεται στην αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία διατέθηκε εκάστη διαδικτυακή υπηρεσία.

Επισημαίνεται επίσης ότι o φορέας έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που αποτυπώνεται στην αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία διατέθηκε εκάστη διαδικτυακή υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, ο φορέας οφείλει να ενημερώνει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για κάθε αλλαγή (κατάργηση ή τροποποίηση) στο νομικό πλαίσιο που αξιοποιήθηκε για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του σκοπού χρήσης, μεταβολή του νομικού πλαισίου ή παραβίαση της πολιτικής ορθής χρήσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και του ΓΚΠΔ.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης στους οποίους διατίθενται διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του ΚΕΔ, έχουν δεσμευθεί για τη λήψη και διαρκή τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δ. Διαδικτυακές Υπηρεσίες εκτός του ΚΕΔ

Επισημαίνεται ότι εφόσον υφίστανται διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται εκτός του ΚΕΔ θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα, σε συνεργασία με το ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ενέργειες για την ένταξη των διαδικτυακών υπηρεσιών στο ΚΕΔ και την αξιοποίηση των παρεχόμενων από το ΚΕΔ μηχανισμών αυθεντικοποίησης (taxisnet και κωδικοί δημόσιας διοίκησης).


Επικοινωνία:

email+contact

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας από την ομάδα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας  τα ερωτήματα σας να στέλνονται:

  • στο email: kedg2g@gsis.gr για θέματα του Μητρώου  Διαλειτουργικότητας.