Μητρώο Διαλειτουργικότητας

δ1

Εφαρμογή Μητρώου Διαλειτουργικότητας

 

LOGINBUTTON

 

Μητρώο Διαλειτουργικότητας

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο αρμόδιος φορέας για την επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών προσώπων, την υλοποίηση διατομεακής διαλειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα, τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Διαλειτουργικότητας δημιουργήθηκε από  την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ.)  (άρθρο 89 του Ν.4727/2020 ) με σκοπό την διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services),  τόσο του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. όσο και των φορέων-παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας τηρούνται τα εξής: 

α) Δεδομένα περιγραφής για τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ., τα οποία αντλούνται αυτοματοποιημένα από το ΚΕ.Δ.. 
β) Δεδομένα περιγραφής για παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας αλλά από άλλους φορείς του Δημοσίου (φορείς-πάροχοι).  
γ) Δεδομένα περιγραφής για διαδικτυακές υπηρεσίες που βρίσκονται στη φάση υλοποίησης. 

Οι φορείς πάροχοι υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή των δεδομένων περιγραφής για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες που διαθέτουν εντός διμήνου.


Επικοινωνία:

email+contact

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας από την ομάδα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας  τα ερωτήματα σας να στέλνονται:

  • στο email: kedg2g@gsis.gr για θέματα του Μητρώου  Διαλειτουργικότητας.