Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) Κέντρο Ειδοποιήσεων

ΓΕΝΙΚΑ

Η πλατφόρμα Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - Κέντρο Ειδοποιήσεων παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορέων του δημοσίου τομέα με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ., ιδίως το κινητό τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να επικοινωνούν μαζί του ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ.

Οι υπάλληλοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κατόπιν εξουσιοδότησης από τον φορέα τους. 

Η εξουσιοδότηση δίνεται μέσω της «Υπηρεσίας εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 19821 ΕΞ 2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.
 

Νομικό Πλαίσιο 

 

  • υπ’ αρ. 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 4798)

  • υπ’αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 3990).

  • υπ’αρ. 24596 ΕΞ 2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 3399)

 

Συχνές Ερωτήσεις 
 

 

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής