Πλατφόρμα Διαχείρισης και Υποστήριξης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών (web services) Enterprise Service Bus (ESB)

Το ESB είναι μια πλατφόρμα λογισμικού, που αξιοποιεί ένα πλαίσιο προτύπων και κανόνων για την παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων, μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών, μέσω ενός ενιαίου μοντέλου μηνυμάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Επιτρέπει τη λογική διασύνδεσης ετερογενών υποδομών (ή συστημάτων) και των υπηρεσιών τους, μέσα από ένα κοινό κανάλι που χρησιμοποιεί διεθνείς κανόνες επικοινωνίας. Στηρίζεται στην αρχιτεκτονική Service Oriented Architecture (SOA) για ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκτέλεση και διαχείριση υπηρεσιών (services) σε έναν οργανισμό.

  Χαρακτηριστικά του ESB  είναι :

  ● Η Διαχείριση / Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Συναλλαγών

  ● Το Αποθετήριο Διαδικτυακών Υπηρεσιών & η Διαχείριση Διαδικτυακών Υπηρεσιών

  ● Η  επαναχρησιμοποίηση επιχειρησιακής λογικής ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  ● Η προσαρμογή μηνυμάτων και αρχείων  για την ομογενοποίηση των διαφορετικών τεχνολογιών

  ● Η Ασφάλεια

  ● Τα Κοινά Πρότυπα Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών

  Μικρογραφία

  Διασύνδεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών

  χωρίς τη χρήση ESB

  Διασύνδεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών

  με τη χρήση ESB