Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 

1/10/2019 – Ανακοίνωση

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Ολοκλήρωση πιλοτικής / δοκιμαστικής και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 13/09/2019, η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

 

Τα δεδομένα που είχαν καταχωρισθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας διαγράφηκαν. Η εφαρμογή είναι σε παραγωγική λειτουργία από την  Δευτέρα 16/09/2019.

 

Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο άρ. 8 της υπ’ αρ.  67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ 121950 ΕΞ 2019/31-10-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3977) και ισχύει :

 

•    Η Ομάδα Α παράταση έως 25/11/2019
•    Η Ομάδα Β παράταση έως 28/11/2019  
•    Η Ομάδα Γ παράταση έως 12/12/2019

 

Περιγραφή ηλεκτρονικής υπηρεσίας

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τόσο για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων όσο και εν γένει για την 4η Οδηγία για το Ξ/Χ, Χ/Τ στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υλοποιεί τη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία παρέχει:

  • Υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων

 

Νομικό πλαίσιο

 

  • Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.
  • Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την  υπ' αρ. 73900 ΕΞ 2019 /02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2718) και την υπ' αρ. 121950 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3977).

 

 

Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις για το Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων

 

  *  30/09/2019 : Προστέθηκε αναφορά για τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  *  02/10/2019 : Προστέθηκε αναφορά για την διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου Νομικού Προσώπου. Δ Τεχνικά ζητήματα, Ερώτηση 1 

​ 

Επικοινωνία

 

fgd

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών (με τους κωδικούς σας TaxisNet)