Συνεργαζόμενοι φορείς / Τύπος Υπηρεσιών

 

2010

 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.Δ.Α.)

 

http://www.minadmin.gov.gr/

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

 • Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Ψηφιακό Οργανόγραμμα

Web Services

 • Υπηρεσίες Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)           
   

Περιγραφή Φορέα: 

Αποστολή του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.Δ.Α.) είναι η διαρκής αναβάθμιση του προσωπικού, της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από το σχεδιασμό την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για την επίτευξη της αποστολής, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό, προς τους φορείς του Δημοσίου ρόλο, προωθεί:
α) την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό των δομών και των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της, την άρση των δυσλειτουργιών και των επικαλύψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της,
β) τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους με χρήση ΤΠΕ, με στόχο την προσαρμογή και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας,
γ) την αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση του επαγγελματισμού στη Δημόσια Διοίκηση.

 

 

2013

 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

 

 

2016

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

 

http://www.aade.gr

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Όλα τα πληροφοριακά συστήματα και οι εφαρμογές φορολογικού, τελωνειακού, χημικού και γενικού ενδιαφέροντος της ΑΑΔΕ

Άλλες συνεργασίες

 • Υπηρεσίες ανάκαμψης από καταστροφή (disaster recovery site)
 • Υπηρεσίες επικοινωνιών και διαδικτύου (ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
 • Υποστήριξη και διαχείριση της πύλης επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CCN – Common Communication Network)
 • Προσωποποιημένη ενημέρωση μισθοδοτούμενου υπαλλήλου
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ.
 • Τεχνική και επιτόπια υποστήριξη εσωτερικών χρηστών
 • Μελέτη διαμόρφωσης θέσεων εργασίας
 • Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης συστήματος διαχείρισης αποθηκών, πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας
 • Υπηρεσίες εκτυπώσεων και αποστολής σε αποδέκτες
 • Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για θέματα ελέγχου ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο αξιολόγησης Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
 • Υπηρεσίες Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)   

Περιγραφή Φορέα:

Αποστολή της Α.Α.Δ.Ε. είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων. Αποτελεί δομή του Υπ. Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων) που από 1/1/2017, με το Ν.4389/2016, έγινε Ανεξάρτητη Αρχή.

2015

Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ)

Εποπτεύον Υπουργείο: Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

www.ktpae.gr

Άλλη Συνεργασία

Διαχείριση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας της υλικοτεχνικής Η/Μ υποδομής του Data Center που φιλοξενεί τα g-clouds της ΚτΠ ΑΕ και της ΓΓΠΣ στο κτίριο στέγασης της ΓΓΠΣ.

Περιγραφή Φορέα: 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση.
Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α').

2016

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

 

Εποπτεύον Υπουργείο: Εσωτερικών
 

https://www.kedke.gr

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)
 

Web Services

 • Δέσμευση e-Παραβόλου από Δήμους
 • Άντληση πληροφοριών Υπ.Οικ. διαθέσιμων για Δήμους

Περιγραφή Φορέα: 

Η αρχική Ένωση ιδρύθηκε με το ψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1927, του Α’ Συνεδρίου δημάρχων της Ελλάδος, που ενέκρινε το καταστατικό της, αποτελούμενο από 11 άρθρα. Με τα άρθρα του καταστατικού ρυθμιζόταν ο σκοπός της Ένωσης, η διοίκηση και η οργάνωση αυτής, και ετίθεντο μερικοί βασικοί κανόνες για τους πόρους και τη διαχείριση της Ένωσης. Περνώντας από πολλά στάδια, τελικά μετά την ψήφιση του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για την εκλογή των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων Ελλάδας (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εκδόθηκε το ΠΔ 75/2011.
Η ΚΕΔΕ είναι πλέον Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπ. Εσωτερικών και σε αυτήν υποχρεωτικά συμμετέχουν όλες οι ΠΕΔ διά των αντιπροσώπων τους.

 

2016

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Και Διαφάνειας (Υ.Δ.Α.Δ.Δ.)

 

http://www.ministryofjustice.gr

Web Services

(Από ΥΔΑΔΔ)

Aναζήτηση και ανάκτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου

Περιγραφή Φορέα: 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής απονομής Δικαιοσύνης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής και την προώθηση πολιτικών που σκοπούν στην καθιέρωση της αρχής της διαφάνειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2017

 

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)
 

https://www.etean.gr/

 

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting) 
 

Web Services

 • Αυθεντικοίηση χρηστών
 • Υπηρεσίες Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)   

Περιγραφή Φορέα: 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης, μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του  επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.  Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, καθολικό διάδοχο σχήμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συστάθηκε με τον Νόμο 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄17/17.2.2011), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 1,7 δις (Ευρώ 1,5 δις ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου Ευρώ 213 εκατ. σε μετρητά.)
Η ίδρυση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ανάγεται στο 2003, όταν ιδρύθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε), μία  ανώνυμη εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοπιστωτική αγορά, και μετοχικό  κεφάλαιο (€ 240.000.000) συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε./ΕΤΠΑ (67%) και το Ελληνικό Δημόσιο (33%).  Το ΤΕΜΠΜΕ επιτέλεσε ένα υψηλής προστιθέμενης αξίας διαμεσολαβητικό έργο,  καθώς επέτρεψε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση αναλαμβάνοντας μέρος του κινδύνου που δεν αναλάμβαναν οι τράπεζες.
Σήμερα  η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, έχει κατακτήσει ένα διευρυμένο μερίδιο στην διαμεσολάβηση   χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας πλέον, εκτός από την εγγύησή της, και άλλα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω της δημιουργίας ταμείων ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους.

Αποστολή – Στόχοι:

 • Η ενεργή υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων οικονομικών μονάδων  αποτελεί τον πυρήνα της εταιρικής αποστολής του. Στο ΕΤΕΑΝ, με γνώμονα τις διεθνώς αποδεκτές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, την καλλιέργεια σταθερών αμοιβαίων σχέσεων συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα και τους συνεπενδυτές του, αξιοποιεί την τεχνογνωσία του και τις συνέργειες με τους κοινωνικούς του εταίρους μέσα από μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 • Το ΕΤΕΑΝ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προκειμένου να επιτελεί το θεσμικό του ρόλο, αναπροσαρμόζει την επιχειρησιακή του  ατζέντα και προχωρά:
 1. στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 2. στην ανακατανομή και μόχλευση των υπό διαχείριση κεφαλαίων και
 3. στον σχεδιασμό νέων ελκυστικών δράσεων και προϊόντων
 • Συνεκτιμώντας την εκάστοτε πολιτική ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί σταθερό συγχρηματοδότη των δράσεων του, το ΕΤΕΑΝ αξιοποιεί κατά το δυνατόν επωφελέστερα τους διαθέσιμους πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και   προωθεί  νέες σύγχρονες μορφές  ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων, έναντι άμεσου τύπου μορφών ενισχύσεων, με έμφαση  στην διεύρυνση του πεδίου αποδεκτών ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητος.

 

 

2017

 

 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) 

 

2023 μετονομασία σε 
 
Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ)

 

 

http://www.keyd.gov.gr/

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

 • Web Site ΓΓΧΤΔΙΧ
 • Εφαρμογή Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων – OCW
 • Πλειστηριασμός α’ κατοικίας – Ν. Κατσέλη/ Σταθάκη)

Web Services

 • Υπηρεσίες Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)   

Υλοποίηση

 • OCW
 • Κρατική Επιχορήγηση για την Αποπληρωμή Στεγαστικών Δανείων (Ν. Κατσέλη/ Σταθάκη)

Άλλη Συνεργασία

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ.
 • Τεχνική υποστήριξη εσωτερικών χρηστών
 • Μελέτη διαμόρφωσης θέσεων εργασίας
 • Κατάρτιση εσωτερικών χρηστών σε θέματα ΤΠΕ
 • Τεχνικός σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης και διαστασιολόγηση κεντρικής υποδομής
 • Εγκατάσταση νέας εφαρμογής ή νέας έκδοσης υφιστάμενης εφαρμογής
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για νέο περιφερειακό τερματικό εξοπλισμό πληροφορικής
 • Διαχείριση νέου και παραχωρημένου περιφερειακού εξοπλισμού
 • Διαχείριση λογαριασμών πρόσβασης χρηστών
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Υπηρεσίες επικοινωνιών και διαδικτύου (ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

Περιγραφή Φορέα: 

Είναι Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) και εφαρμόζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης,  περιλαμβάνει τα χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες («κόκκινα δάνεια»), δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κλπ), ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και λοιπούς ιδιώτες.
Η ΓΓΧΤΔΙΧ έχει ως αποστολή:

 • την οργάνωση και τη διαμόρφωση της πολιτικής για την εξατομικευμένη ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες, τις πρόνοιες και τις λύσεις που ήδη έχουν προβλεφθεί στους Νόμους για τη διευθέτηση των χρεών τους με την παράλληλη, κατά περίπτωση υποστήριξη στην προσπάθεια τους να απεγκλωβιστούν από το πρόβλημα της υπερχρέωσης
 • την περαιτέρω υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του Εθνικού προβλήματος Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο έχει αγγίξει το 126% του ΑΕΠ
 • καθώς και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αρμόδιων ή εμπλεκόμενων φορέων

2017

 

Υπουργείο Εσωτερικών

 

www.ypes.gr

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

 • Mητρώο Πολιτών
 • Κόμβος Διαλειτουργικότητας με Δήμους

Web Services

 • Υπηρεσίες Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 

Υπηρεσίες πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης

Περιγραφή Φορέα: 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό και την πραγμάτωση βιώσιμων δημόσιων διοικητικών συστημάτων και δημόσιων πολιτικών στο χώρο εποπτείας του, δηλαδή στο χώρο της αποκεντρωμένης διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές σε θέματα αρμοδιότητάς του όπως είναι οι πολιτικές ισότητας των φύλων, η τήρηση μητρώων αστικής και δημοτικής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών, τα θέματα της ιθαγένειας, η διενέργεια εκλογών.
Στην αποστολή του Υπουργείου Εσωτερικών εντάσσεται επίσης ο σχεδιασμός και η πραγμάτωση δημόσιων πολιτικών εθνικής εμβέλειας, όπως είναι πολιτικές για:

α. Την έγκυρη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών.
β. Την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.
γ. Την αστική και δημοτική κατάσταση των πολιτών.
δ. Τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων, την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες, την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

2018

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

http://www.uniwa.gr
http://www.gd.uniwa.gr/ 

Άλλες Συνεργασίες 

 • Συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. για βελτιστοποίηση σήμανσης προϊόντων γνησιότητας και ελέγχου μέσω πιστοποιήσεων π.χ. επεξεργασμένου  καπνού και αλκοολούχων ποτών.
 • Παροχή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συμβουλευτικού έργου με τις μορφές της πραγματογνωμοσύνης, τεχνικής ανάλυσης, διαστασιολόγησης, παροχής τεχνογνωσίας, ποιοτικού ελέγχου και κατάρτισης προτάσεων σε όλα τα απαιτούμενα στάδια και φάσεις, των ρόλων και της Δράσης «Έξυπνα Συστήματα διασφάλισης γνησιότητας»

Περιγραφή Φορέα: 

Με το Ν.4521/2018 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συγχωνεύοντας διά απορροφήσεως το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών).
Ειδικότερα, το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων Γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.
Σκοπός του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων των γνωστικών αντικειμένων της Γραφιστικής και των επιστημών Γραφικών Τεχνών, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

2018

 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 

https://www.haf.gr/structure/gea-2/

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοκόλλου-Διαχείρισης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ

Άλλη Συνεργασία

Διάθεση του ΙΡΙΔΑ ως κόμβος SaaS – ΙΡΙΔΑ σε φορείς του Δημοσίου

Περιγραφή Φορέα: 

Το ΓΕΑ είναι το Ανώτατο Ιεραρχικά Κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), το οποίο βοηθά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) να ασκεί τη Διοίκηση και τον έλεγχο του προσωπικού, του υλικού, και των μέσων της ΠΑ, μέσω του Αρχηγού ΓΕΑ (Α/ΓΕΑ), όπως ο Νόμος «Περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ορίζει.
Αποστολή του είναι να σχεδιάζει, να κατευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει το έργο της ΠΑ, ώστε να υποβοηθήσει τον ΥΕΘΑ, τον Α/ΓΕΕΘΑ και τον Α/ΓΕΑ στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, στην ειρήνη και τον πόλεμο.

Φιλοξενούμενοι Φορείς (μόνο Hosting)

2016

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

www.ypeka.gr

https://exoikonomisi.ypen.gr/

 

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

 • Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον

 • Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ

Περιγραφή Φορέα: 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας.
Αποστολή του Υπουργείου αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης.

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών έχει ως αποστολή:

 • Τη χάραξη πολιτικής στον τομέα ενέργειας και αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, τη λήψη των εκάστοτε ενδεδειγμένων μέτρων για την υλοποίησή της, καθώς και την εποπτεία όλων των φορέων που σχετίζονται με την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο της χώρας.
 • Τον συντονισμό των δράσεων των επιμέρους οργανωτικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τον σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή της ενεργειακής, πετρελαϊκής και εξορυκτικής πολιτικής.
 • Την εποπτεία της αγοράς, την ρύθμιση του πλαισίου, την θέσπιση τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών, τον έλεγχο των εισροών και εκροών, την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν στην παραγωγή, εγκατάσταση, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, προμήθεια, ασφάλεια των ενεργειακών και ορυκτών πόρων, αγαθών και υπηρεσιών.
 • Τον έλεγχο της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την μέριμνα και την εισήγηση για τη διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Την μέριμνα για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, φορείς και οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του.

 

2017

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Εποπτεύον Υπουργείο: Οικονομικών

http://www.tpd.gr

 

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Περιγραφή Φορέα:  

Στις 29 Ιουλίου 1839 συστάθηκε με νόμο, Καταθετικό Ταμείο Παρακαταθηκών και στη συνέχεια με τον νόμο 1608/1919 ιδρύθηκε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό Οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) περιφερειακής ανάπτυξης με δική του περιουσία, κίνδυνο και πίστη, ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και πλέον περιλαμβάνεται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στον υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Επειδή έχει τη νομική μορφή Ν.Π.Δ.Δ. δε συμμετέχει στη διατραπεζική αγορά και τα διαθέσιμά του είναι υποχρεωτικά κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι μέτοχος της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Αποστολή του είναι:

 • Η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση των κάθε μορφής οριζομένων από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις παρακαταθηκών (χρηματικών, τελωνειακών, αυτουσίων κ.λ.π)
 • Η στήριξη της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσω χορήγησης δανείων προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού συνδέσμους και ενώσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ των Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ και δημόσιους φορείς, με σκοπούς κυρίως την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας
 • Η εξυπηρέτηση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος με την αποδοχή πάσης φύσεως υποχρεωτικών καταθέσεων, την φύλαξη και διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων και λοιπών οργανισμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, την περιορισμένη αποδοχή καταθέσεων, τη μίσθωση θυρίδων καθώς και την παρακολούθηση της αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων στεγαστικού τομέα.

 

2017

Δήμος Λάρισας

http://www.larissa-dimos.gr

 

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Περιγραφή Φορέα: 

Δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

 

2018

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (E.O.M.)

 

Εποπτεύον Υπουργείο: Υγείας

http://www.eom.gr

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών

Περιγραφή Φορέα: 

Ο Ε.Ο.Μ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και ιδρύθηκε με τον ν. 2737/1999 («Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων»).
Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάραξη και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών & κυττάρων.

2018

 

Περιφέρεια Αττικής

 

http://www.pat.gov.gr

 

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Περιγραφή Φορέα: 

Αποτελεί μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

 

2018

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

http:/www.aepp-procurement.gr

 

 

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

 

Περιγραφή Φορέα:

Η Α.Ε.Π.Π. συστήθηκε με το άρθρο 347 του Ν. 4412/2016 και απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, υποκείμενη μόνον στον έλεγχο της Βουλής.
Η Α.Ε.Π.Π., ως το αρμόδιο κεντρικό διοικητικό όργανο επίλυσης διαφορών έχει ως αποστολή, όπως εξειδικεύεται στο κείμενο του ιδρυτικού της νόμου (ν. 4412/2016) την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Αρχής, εκτείνεται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του ν. 4412/2016, συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς και των τροποποιήσεών τους, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.

 

2018

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

http://www.yen.gr

 

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

(e-Ναυλοσύμφωνο)

Περιγραφή Φορέα: 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί αφενός τον διοικητικό φορέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, και αφετέρου μέσω του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους.

2018

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.minedu.gov.gr

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

(e-Teachers)

Περιγραφή Φορέα: 

Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση της παιδείας με σκοπό:

 • την ηθική, την πνευματική και τη φυσική αγωγή των Ελλήνων,
 • την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης,
 • την προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της λατρείας και την εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών,
 • την καλλιέργεια του σεβασμού στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης,
 • την ανοχή στη διαφορετικότητα,
 • τη διαπαιδαγώγηση με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας,
 • τον σεβασμό στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, και την εμπέδωση της αρχής της αειφορίας,
 • τη διαμόρφωση ελεύθερων, ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών,
 • την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της κοινωνίας της πληροφορίας,
 • τη μέριμνα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς και της δια βίου μάθησης.

Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ)

Εποπτεύων Φορέας: ΑΑΔΕ

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Περιγραφή Φορέα:  

Το Σ.Ε.Κ. είναι επταμελές μικτό διϋπηρεσιακό όργανο, που εποπτεύεται από την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, που συστήνεται με Απόφαση του Πρωθυπουργού, με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».
Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. (Πρόεδρος), της Ελληνικής Αστυνομίας (Αντιπρόεδρος), της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γραμματέας), της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., του Λιμενικού Σώματος, της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το Σ.Ε.Κ. λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

 

2018

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

http://www.hcap.gr/

Φιλοξενία Εφαρμογών σε G-Cloud (hosting)

Περιγραφή Φορέα: 

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών με αντικείμενο τη συγκέντρωση, ενιαία διαχείριση και διαφανή αξιοποίηση ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου.