Πληρωμές - Εισπράξεις

Περιλαμβάνει τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εισπράξεις και πληρωμές του υπουργείου Οικονομικών:

♦ e-παράβολο : Πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών προς τους φορείς του δημοσίου  

♦ Ενιαία Αρχή Πληρωμής : Πλατφόρμα για μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές στην ΕΑΠ

♦ Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ)  Εφαρμογή για την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών όλων των φορέων της Γ. Κυβέρνησης

♦ Μισθοδοσία υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών & Εποπτευόμενων Φορέων  Υπηρεσία για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των Ανεξάρτητων Αρχών και άλλων Εποπτευόμενων Φορέων