Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων

Περιγραφή 

 

Στο Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων καταχωρίζονται τα μέλη των λεσχών φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων (Α.Σ.), των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή των Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και των νόμιμων παραρτημάτων τους κατόπιν υποβολής αίτησής τους στη σχετική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).  

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα σε περίπτωση:

  • Εκπροσώπου Α.Σ. ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. γίνεται με τους κωδικούς- διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί TAXISnet) του νομικού προσώπου του Α.Σ. ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή εναλλακτικά με τους προσωπικούς -κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί Taxisnet) του εκπροσώπου του Α.Σ. ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και συμπλήρωσης του ΑΦΜ του Α.Σ ή του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.

  • Εκπροσώπου λέσχης φιλάθλων γίνεται με τους προσωπικούς του κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί Taxisnet) εφόσον έχει προηγηθεί ο ορισμός του ως εκπροσώπου της λέσχης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Σ., του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. 

  • Υπευθύνου λειτουργίας παραρτήματος λέσχης φιλάθλων γίνεται με τους προσωπικούς του κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί Taxisnet) εφόσον έχει προηγηθεί ο ορισμός του ως υπευθύνου παραρτήματος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της λέσχης

  • Πολίτη γίνεται με τους προσωπικούς του κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί Taxisnet).

Η πλατφόρμα παρέχει τις εξής λειτουργικότητες: 

  • την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων για την έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης για την εμπρόθεσμη ετήσια υποβολή των στοιχείων της λέσχης φιλάθλων και των παραρτημάτων της,

  • την καταχώριση και τακτική ενημέρωση του μητρώου μελών από τους νόμιμους εκπροσώπους των λεσχών και τους υπεύθυνους λειτουργίας των παραρτημάτων  τους, 

  • την πρόσβαση και ενημέρωση των φυσικών προσώπων για ενδεχόμενη εγγραφή τους στο μητρώο και στην άσκηση του δικαιώματός τους για διαγραφή από τη λέσχη ή δήλωση αποποίησης της εγγραφής τους.   

 

Απώτερη στόχευση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας ετήσιας υποχρέωσης υποβολής στοιχείων των λεσχών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών, που έχουν ως αποστολή την πρόληψη της οπαδικής βίας, στο Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων μέσω της  γρήγορης αναζήτησης των απαραίτητων πληροφοριών.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο

 

Η υπ’ αρ. ΓΓΑ/17041/21-06-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων του άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999(Α’ 121)» (Β’ 3729)


Επικοινωνία​ 

 

email

Για θέματα που αφορούν στο έργο μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στα τηλ: 213-1316129, 213-1316891 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  tlf@gga.gov.gr