Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (Ε.Μ.Ζ.Σ.)

Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (pet.gov.gr)  αποτελεί μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που σκοπό έχει να προάγει την προστασία των ζώων συντροφιάς, την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους, την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων και τη μείωση του αριθμού αδέσποτων μέσω των προγραμμάτων υιοθεσίας. Πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν οι κτηνίατροι του δημόσιου, οι υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών και άλλων φορέων του δημοσίου με χρήση των κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για κτηνίατρους του δημοσίου και  Φορείς & Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου είναι οι ακόλουθες:

Κτηνίατροι δημόσιου φορέα

 

 

Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

 

Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. 

 

Δημοτικά καταφύγια

Νομικό Πλαίσιο

 

 

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων