Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπηρεσίες που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία

Περιγραφή

Tεχνικές προδιαγραφές για κάθε WS υπάρχουν στην
Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ)

Αυθεντικοποίηση χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα (oAuth 2.0)

Παρέχει  αυθεντικοποίηση  χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet.

Αυθεντικοποίηση Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)

Ειδική υπηρεσία αυθεντικοποίησης για την είσοδο των υπαλλήλων Φορέων σε εφαρμογές κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων

e-Παράβολο
 • Δημιουργία e-παραβόλου, ανάκτηση της δομής και των τύπων e-παραβόλου

 • αναζήτηση / δέσμευση / επιστροφή e-παραβόλου, στατιστικά e-Παραβόλου  προς φορείς

 • Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς

Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου
 • Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)

 • Επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου.

 • Πληροφορίες ΔΟΥ

 • Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο

 • Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ

 • Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο

 • Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 • Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο

 • Άντληση πληροφοριών (Μονο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)

 • Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας

 • Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων

 • Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης

 • Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού  (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ)  Χορήγηση και έλεγχος αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την Α.Α.Δ.Ε.
Στοιχεία Οχημάτων
 • Στοιχεία κατόχου οχήματος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Α.Α.Δ.Ε)

 • Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος (Α.Α.Δ.Ε)

 • Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε)

 • Στοιχεία Οχήματος από το Π.Σ. του Υπουργείου Μεταφορών

Στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο και Μισθωτήρια
 • Επιβεβαίωση στοιχείων ακινήτου(έλεγχος τ.μ.) με βάση την ακίνητη περιουσία Ε9 (ανενεργή)
 • Αναζήτηση πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων
 • με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

 • με βάση στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου.
 • Στοιχεία για ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου από ΑΑΔΕ
Στοιχεία εισοδήματος από ΑΑΔΕ
 • Κλίμακα - Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος
 • Στοιχεία Επιχειρήσεων από Ε3
 • Στοιχεία για Τέλη Παρεπιδημούντων
 • Άντληση βασικών στοιχείων υποβολής φορολ. δήλωσης
 • Άντληση στοιχείων εισοδήματος για το σύστημα ΟΠΣΑΝ
 • Στοιχεία κατά κεφαλήν εισοδήματος
Μητρώο Πολιτών - Ληξιαρχικές Πράξεις    
 • Στοιχεία γονέων από Μητρώο Αρρένων
 • Αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών για τα διαζύγια
 • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων: (Γάμου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, Θανάτου, με διάφορα κριτήρια αναζήτησης, Γέννησης, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, Συμφώνου Συμβίωσης, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο)
 • Λήψη πιστοποιητικού ληξιαρχικών πράξεων σε pdf (ειδικού σκοπού - μόνο για Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
Μητρώο Πολιτών - Πιστοποιητικά
 • Άντλησης πληροφοριών - παραμέτρων Μητρώου Πολιτών
 • Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών
 • Aνάκτηση πιστοπ. από Ολ. Δικηγ. Συλλόγων
 • Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης. 

         Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα Λήψης:

 1. Στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας,
 2. Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο δεδομένα),
 3. Βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση τον κωδικό δήμου και τον αριθμό μερίδας,
 4. Εγγυτέρων συγγενών με προσωπικά στοιχεία,
 5. Πιστοποιητικού  εγγυτέρων συγγενών (μόνο δεδομένα),
 6. Πλήθους Τέκνων,
 7. Πιστοποιητικού Γέννησης (μόνο δεδομένα) καθώς και
 8. Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων

Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας (Στοιχεία Ταυτοτήτων, Διαβατηρίων)

 • Παροχή πληροφοριών μοτοποδηλάτων (ΕΛΑΣ)
 • Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.)
 • Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (Νέο-ΕΛΑΣ)
 • Στοιχεία Ταυτοτήτων (Ειδικού Σκοπού)
 • Στοιχεία Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών
Ασφαλιστικά στοιχεία από ΗΔΙΚΑ (ΑΜΚΑ)
 • Υπηρεσία αναζήτησης πιστοποιητικών θανάτου

 • Στοιχεία ΑΜΚΑ  (Στοιχεία που αντλούνται από Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ)

 • Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου - γονέα  (λαμβάνει στοιχεία από το Μητρώο πολιτών και από την ΗΔΙΚΑ)

 • Υπηρεσία απόδοσης ΑΜΚΑ κατά τη γέννηση παιδιού (ειδικού σκοπού - μόνο για Υπουργείο Εσωτερικών)

 • Υπηρεσία αναρρωτικών αδειών

 • Ασφαλιστική Ικανότητα (για συνταγογράφηση)  

 • Ασφαλιστικές Οφειλές από ΗΔΙΚΑ 

Στοιχεία από Τράπεζες
 • Στοιχεία Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (από ΑΑΔΕ)
 • Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ

Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

(Περιοχή υπηρεσιών με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών - ΠΣ Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/ Απογραφή)

 • Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου
 • Εξουσιοδότηση χρηστών
 • Διασύνδεση των ΠΣ της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ (ειδικού σκοπού - χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)
 • Διασύνδεση Απογραφής-Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ειδικού σκοπού)

Στοιχεία από ΟΑΕΔ

(Στοιχεία ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Ο.Α.Ε.Δ.)

 • Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ

 • Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ (ειδικού σκοπού - χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Στοιχεία από Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

(Στοιχεία Νομικού Προσώπου από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • Βασικές πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ

 • Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης

 • Έλεγχος του ΑΦΜ και του Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ (Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ)

 • Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ

 • Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ

 • Σύσταση Ατομικής Επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

 • Απογραφή εργοδότη για ΕΦΚΑ-ΓΕΜΗ - Ανενεργό

 • Πληροφόρηση στοιχείων ΝΠ από ΓΕΜΗ - Ανενεργό

Στοιχεία Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

(Στοιχεία απασχόλησης υπαλλήλου (σύστημα "Εργάνη")

 • Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση

 • Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης

Μητρώο επικοινωνίας πολιτών
 • Μητρώο επικοινωνίας πολιτών
Στοιχεία από ΕΦΚΑ
 • Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων
 • Στοιχεία αποδοχών εργαζ. ιδιωτικού τομέα & συνταξ.
 • Απογραφή εργοδοτών
 • Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ
 • Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
 • Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ
Στοιχεία από Κτηματολόγιο
 • Ηλεκτρονική Μεταβίβαση για Ψηφιακό Φάκελο Ακίνητου
 • Αναζήτηση Κτηματολογικών Εγγραφών Προσώπου

Στοιχεία Υπουργείου Δικαιοσύνης

(Στοιχεία από Π.Σ. Ποινικού μητρώου)

 • Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (όλοι οι φορείς)
 • Λήψη στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα "Ποινικού Μητρώου"(μόνο Υπ. Οικονομικών)

Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων μεταναστών (εγγράφων και διαβατηρίων).

Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας

 • Στοιχεία Σχολών και Τμημάτων

 • Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος

 • Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας (ΝΕΑ)
 • Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους
 • Άδειες λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ, Κολλεγίων και Ι.Ε.Κ.

Στοιχεία από Υπουργείο Παιδείας -  ΙΤΥΕ "Διόφαντος"

 • Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
 • Υπηρεσία επαλήθευσης φοίτησης νηπίου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
 • Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης
 • Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων  (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 

Στοιχεία από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τ.Ε.Ε.)

(Στοιχεία μητρώου μελών και ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου του ΤΕΕ)

 • Μητρώο μελών Τ.Ε.Ε.

 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Υπηρεσίες για επιδόματα

(συνδυασμός Υπηρεσιών ή συνδυασμός πληροφοριών από φορέα ή φορείς)

 • Ορεινά και μειονεκτικά (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 • Υπηρεσία ελέγχου ένταξης στο μηχανισμό της ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 • Υπηρεσία παροχής στοιχείων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020" έλεγχος από ΑΑΔΕ (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 • Υπηρεσία για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς (υπηρεσία από την ΑΑΔΕ για την ΕΕΤΑΑ) (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Στοιχεία από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς
 • Υπολογισμός χρόνου αλλοδαπών εργατών γης
 • Καλλιεργητές Βιομηχανικής Κάνναβης
Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου
 • Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπερ Δημοσίου & τρίτων
 • Υπηρεσίες Αποβεβαίωσης Εσόδων

Διαδικτυακή υπηρεσία από και προς το ΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής

 • TAXIS-7 Service    (Υπηρεσία Επαλήθευσης Χρηματικών Ενταλμάτων ΑΑΔΕ-ΓΔΟΥ) (ειδικού σκοπού - μόνο για Υπουργείο Οικονομικών)

 • glkGdoy Service    (Υπηρεσία αποστολής και λήψης στοιχείων από το ΟΠΣΔΠ προς τρίτα Συστήματα ΓΔΟΥ Φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης)

Στοιχεία διαχείρισης ΚΕΠ

 • Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα
Στοιχεία από Μητρώο Πλοίων
 • Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων (για χρήση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)
Ηλεκτρονικά τιμολόγια
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (πιλοτική λειτουργία)
 • Διάθεση στοιχείων αναθετουσών αρχών και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου
Στοιχεία από Στρατολογία
 • Άντληση μεταβολών πιστοποιητικών στρ. κατάστασης

Στοιχεία και Πληροφορίες Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.)

 • Αποστολή Αμοιβών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την Ε.Α.Π. προς e-PDE

 • Υπηρεσία άντλησης στοιχείων τακτικών αποδοχών από την Ε.Α.Π. προς την ΕΓΔΙΧ

Υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων ΔΑΥΚ 

Παρέχει τα στοιχεία που αποστέλλονται στους Ασφαλιστικούς Φορείς (Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία).

 • eΔΑΥΚ ΜΤΠΥ
 • eΔΑΥΚ ΕΤΕΑΕΠ
Υπηρεσίες από Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. - ειδικού σκοπού 
 • Αποστολή SMS μηνυμάτων 
 • Λήψη αρχείων από MyPhoto
 • Άντληση πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων
 • Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων
   

Στοιχεία Βεβαίωσης Οφειλής για Χρέη προς Δημόσιο

Αφορά την επιστροφή στοιχείων Βεβαίωσης Οφειλής (ταυτότητα Οφειλής) για Χρέη προς Δημόσιο (Σε ανάπτυξη)

Στοιχεία για Τέλη Παρεπιδημούντων

Αποστολή στοιχείων για υπολογισμό τέλους παρεπιδημούντων (Σε ανάπτυξη)