Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς

Η διαδικασία αφορά τη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής, η οποία πιστοποιεί  την εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, ως μη μισθωτού με την ένδειξη της αντίστοιχης επαγγελματικής του/της δραστηριότητας.

Η βεβαίωση εγγραφής χορηγείται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελεύθερους Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες), που έχουν ενεργή ασφαλιστική σχέση κατά την έκδοσή της με τον e-ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το Φορέα προέλευσης. Η χορήγησή της δεν προϋποθέτει οικονομικό έλεγχο και χορηγείται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη οφειλών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ