Κατάλογος Διαβουλεύσεων

Τίτλος Ημερομηνία Διακήρυξης Διάρκεια Διαβούλευσης Κατάσταση
Διαβούλευση για το έργο "Μεταρρυθμίσεις στον έλεγχο των κρατικών δαπανών"   Από 12/7/2024 έως 27/7/2024 ΕΝΕΡΓΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο "Προμήθεια–αντικατάσταση συσσωρευτών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας μέσω των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του G-Cloud,  για την κάλυψη των αναγκών του κέντρου δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ"   15/5/2024 έως και 22/5/2024 ΕΝΕΡΓΗ
Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης   16/11/2023 έως και 30/11/2023 ΕΛΗΞΕ
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης   24/04/2023 έως  09/05/2023 ΕΛΗΞΕ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο "Δημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας"   14/3/2023-29/3/2023 ΕΛΗΞΕ
“Ενεργοποίηση, Επικαιροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)”   23/02/2023 έως 10/03/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου "Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle"   13/02/2023 έως  28/02/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣΔΔ και την αρχικοποίηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση»   30/01/2023 έως 14/02/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαβούλευση γαι το έργο "Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής σε πληττόμενους από θεομηνίες"   31/01/2023 έως 15/02/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαβούλευση για το έργο "Ψηφιακή βιβλιοθήκη υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων"   30/01/2023 έως 14/02/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου «Παραμετροποιήσεις και προσθήκες αλλαγών σε ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ  για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης»,      30/01/2023 έως 14/02/2023 ΕΛΗΞΕ
Διαβούλευση για το έργο  «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του  G-Cloud» με κωδικό διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ 22DIAB000025237   17/102022 έως 01/11/2022 ΕΛΗΞΕ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού   12/07/2022 έως  26/07/2022 ΕΛΗΞΕ
Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)   11/11/2021 έως 25/11/2021 ΕΛΗΞΕ
Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του Κέντρου Δεδομένων (DATA CENTER) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για τα έτη 2022, 2023 και 2024   10/04/2021 έως 24/04/2021 ΕΛΗΞΕ
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης   02/03/2021 έως 17/03/2021

ΕΛΗΞΕ

Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση παραγωγικής λειτουργίας, αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δυο χρόνια

  17/07/2020 έως 01/08/2020  
Διαβούλευση για Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων   25/10/2019 έως 11/11/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας       05/08/2019 έως 22/08/2019 ΕΛΗΞΕ
 Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους βάσεων δεδομένων & προμήθεια υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων   17/05/2019 έως 14/06/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κτηματικών Υπηρεσιών   09/04/2019 έως 03/05/2019 ΕΛΗΞΕ
Αναβάθμιση & Επέκταση Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ   05/02/2019 έως 15/02/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

01/06/2018 έως 15/06/2018

ΕΛΗΞΕ
Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.   29/03/2018 έως 10/04/2018 ΕΛΗΞΕ
Άμεσες προσαρμογές στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας - Change Requests - για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ. - Δ.Π.)   22/02/2017 έως 08/03/2017 ΕΛΗΞΕ