Κατάλογος Διαβουλεύσεων

Τίτλος Ημερομηνία Διακήρυξης Διάρκεια Διαβούλευσης Κατάσταση
Διαβούλευση για Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων   25/10/2019 - 11/11/2019 ΕΝΕΡΓΟΣ
Προμήθεια οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας       05/08/2019 - 22/08/2019 ΕΝΕΡΓΟΣ
 Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους βάσεων δεδομένων & προμήθεια υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων   17/05/2019 - 14/06/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κτηματικών Υπηρεσιών   09/04/2019 - 03/05/2019 ΕΛΗΞΕ
Αναβάθμιση & Επέκταση Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ   05/02/2019 -  15/02/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

01/06/2018 - 15/06/2018

ΕΛΗΞΕ
Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.   29/03/2018 - 10/04/2018 ΕΛΗΞΕ
Άμεσες προσαρμογές στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας - Change Requests - για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ. - Δ.Π.)   22/02/2017 - 08/03/2017 ΕΛΗΞΕ