Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
90911200 «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτηρίων»
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εννιακόσιες Εβδομήντα Έξι Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ  (976.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 02/03/2021 έως 17/03/2021
ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τεύχος όρων και απαιτήσεων  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5820 ΕΞ 2021/01-03-2021
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr  (21DIAB000015736)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr (21DIAB000015736)
ΟΔΗΓΙΕΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr