Ψηφιακή Οικονομία

Η ψηφιακή οικονομία θεωρείται πλέον ο πιο σημαντικός μοχλός της καινοτομίας και της ανάπτυξης λόγω των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών της επιδράσεων.

Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν τη διάχυση της ψηφιακής οικονομίας σε ολόκληρη την οικονομία και ισχυρίζονται ότι «δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί ως διακριτό μέρος ή υποσύνολο της κυρίαρχης οικονομίας». Προχωρώντας πέρα ​​από το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν, περιλαμβάνει κάθε διάσταση της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύνολό της (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λειτουργία επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, λιανικό εμπόριο κ.α) και ταυτόχρονα αναδεικνύεται ισχυρός καταλύτης συνδέοντας τις κοινότητες μεταξύ τους σε ένα είδος «παγκόσμιου χωριού» και διαμοιράζοντας πληροφορίες, ιδέες και προϊόντα.

Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα, η οποία όμως δεν αποτυπώνεται πλήρως στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δείκτες, καθώς η απόδοση της χώρας στη λεγόμενη ψηφιακή οικονομία είναι σχετικά αδύναμη. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Ελλάδας στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το έτος 2019, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά καθώς κατατάσσεται 26η από τα 28 μέλη της ΕΕ και εξακολουθεί να ανήκει στο σύμπλεγμα χωρών με χαμηλή απόδοση. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια στην ψηφιοποίησή τους, κυρίως στο διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και ευκαιρίες.

Στόχος είναι χάραξη σταθερής εθνικής στρατηγικής για τη διασφάλιση της απορρόφησης και της αποτελεσματικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον, με έμφαση στις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε τοπικές και παγκόσμιες αγορές, δίκτυα γνώσης και χρηματοδοτικά εργαλεία, και να αναπτυχθούν στην παγκόσμια οικονομία. Προκειμένου να υποστηριχθεί το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δρομολογούνται, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς και εμπλεκόμενους, μια πληθώρα δράσεων, όπως:

 • ο επαναπροσανατολισμός της στρατηγικής ανάπτυξης των ΜΜΕ θέτοντας στον πυρήνα της τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
 • η εισαγωγή νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα αναφορικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 
 • η σχεδίαση και προώθηση προηγμένων, «μη παραδοσιακών» χρηματοδοτικών εργαλείων, 
 • η προώθηση του πλαισίου για την επανειδίκευση (reskilling) και την αναβάθμιση (upskilling) των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού,
 • η προώθηση και επέκταση των ηλεκτρονικών υποδομών, 
 • η διευκόλυνση των δυνατοτήτων  δικτύωσης των επιχειρήσεων, και 
 • η ενίσχυση των κόμβων και επιταχυντών ψηφιακής καινοτομίας 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος της Ε.Ε. «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027), μέσω του οποίου επιδιώκεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας, υποστηρίζεται η ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) που θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίησή του. 

Τα EDIHs θα κληθούν να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ και τον δημόσιο τομέα στην ενσωμάτωση των προαναφερόμενων τεχνολογιών που προωθούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Europe, αλλά και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι νέες και ανερχόμενες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (Key Enabling Technologies). Με βάση τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας (βιομηχανία, δημόσιος τομέας) και τις μελλοντικές ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα, κάθε EDIH θα μπορεί να δραστηριοποιείται σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων των ως άνω τεχνολογιών, με κατάλληλους δεσμούς με εταιρείες ή/και οργανισμούς του δημόσιου τομέα ανάλογα με τη στόχευσή τους.


'Ερευνες / Μελέτες

 

 • The Greek Start Up Scene – High caliber Greek Start Up Ecosystem Ripe for Investment. Δείτε εδώ.  
 • Επιταχύνοντας το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων – Μία μοναδική ευκαιρία για την οικονομική ανάκαμψη. Δείτε εδώ.  
 • START UPS IN GREECE 2019 – Re-mapping the investments landscape by Foundation. Δείτε εδώ.  
 • Ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων. Δείτε εδώ.  
 • H ψηφιακή Ελλάδα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη. Δείτε εδώ.  
 • Η στρατηγική της ΕΕ αναφορικά με τις ΜμΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη. Δείτε εδώ.