Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ EN 16931)

 

Το πρότυπο EN16931 που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2017, ορίζει ένα σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων για ένα βασικό τιμολόγιο και έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή TC434 στο CEN από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η οδηγία 2014/55 / ΕΕ καθιστά υποχρεωτικό για όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες οντότητες, να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που συμμορφώνονται με το πρότυπο της ΕΕ (EN 16931).

Το πρότυπο έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017

Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

  • ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 1: Σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων των βασικών στοιχείων ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου

  • ΕΛΟΤ CEN / TS 16931-2: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 2: Λίστα Συντάξεων που συμμορφώνονται με το EN 16931-1 

  • ΕΛΟΤ CEN / TS 16931-3-1: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 3-1: Μεθοδολογία για συντακτικές συνδέσεις των βασικών στοιχείων ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου 

  • ΕΛΟΤ CEN / TS 16931-3-2: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 3-2: Σύνταξη δέσμευσης για τιμολόγιο και πιστωτικό σημείωμα ISO / IEC 19845 (UBL 2.1) 

  • ΕΛΟΤ CEN / TS 16931-3-3: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 3-3: Σύνταξη δέσμευσης για UN / CEFACT XML Cross Industry Invoice 

  • ΕΛΟΤ CEN / TS 16931-3-4: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 3-4: Σύνταξη δέσμευσης για UN / EDIFACT

  • ΕΛΟΤ CEN / TR 16931-4: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 4: Οδηγίες για τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε επίπεδο μετάδοσης 

  • ΕΛΟΤ CEN / TR 16931-5: 2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 5: Οδηγίες για τη χρήση επεκτάσεων τομέων ή χωρών σε συνδυασμό με το EN 16931-1, μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στο πραγματικό περιβάλλον 

  • ΕΛΟΤ CEN / TR 16931-6, Ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μέρος 6: Αποτέλεσμα της δοκιμής του EN 16931-1 σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του για έναν τελικό χρήστη - Μεθοδολογία δοκιμών

Για τα πρότυπα που αφορούν την «Ηλεκτρονική τιμολόγηση» θα πρέπει να κάνετε αναζήτηση στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ στο https://sales.elot.gr/online/search/main.do
Στο πεδίο «Αριθμός Εγγράφου», θα γράψετε το ακέραιο μέρος του κωδικού «16931» και μετά θα πατήσετε αναζήτηση. 
Η μηχανή αναζήτησης θα βγάλει όλα τα πρότυπα που έχουν το βασικό νούμερο «16931» 

Μετά την αναζήτηση αν καταλήξετε σε πρότυπα που θα θέλατε να τα αγοράσετε, θα πρέπει να κάνετε μια ένδειξη ενδιαφέροντος στο email: sales@elot.gr για να σας σταλεί οικονομική προσφορά και όροι αγοράς αυτών. Ta part 1-2 διατίθενται δωρεάν.