Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΑΠ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/6-5-2010)

 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ & το Διεθνές Νομισματικού Ταμείου»

 

ΦΕΚ 65/2010

Υποπαράγραφος β της παρ.1 του άρθρου δεύτερου

«Καθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματος»

ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄/9-8-2010)

 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»

 

ΦΕΚ 138/2010

 Άρθρο 20

Αντικατάσταση των τριών πρώτων εδαφίων της υποπαραγράφου β της παρ.1 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12.12.2012 (ΦΕΚ 240/Α΄/12-12-2012)

«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

 

 ΦΕΚ 240/2012  

Άρθρο 3

«Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

Προσθήκη παραγράφων μετά την υποπαράγραφο β της παρ.1 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010

ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-1-2013)

 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» 

 

ΦΕΚ 18/2013 

  Άρθρο 48

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12.12.2012 

ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄/31-12-2013)

 

«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

 

ΦΕΚ 287/2013  

Άρθρο 37

«Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών»

Αντικατάσταση της περ.ii της παρ.1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010

ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016)

 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

 

ΦΕΚ 94/2016

Άρθρο 101

Προσθήκη εδαφίου μετά την παρ.1.β. του άρθρου  δεύτερου του ν.385/2010

 

ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019)

 

«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ «ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ»

 

ΦΕΚ 17/2019  

Άρθρο 59

Καταργούνται:

Η παρ. 1.γ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 & η ΕΑΠ 2002440 ΕΞ 2012/24.12.2012 ΚΥΑ  των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών

 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ και ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ  ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/4-6-10) ΚΥΑ

ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

«Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

 ΦΕΚ 784/2010 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 84172/ΙΒ/13-7-2010 (ΦΕΚ 1180/Β/6-8-2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340−Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»

 

ΦΕΚ 1180/2010

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ

 ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28-9-2012 (ΦΕΚ 2658/Β/28-9-2012) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/4-6-2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την 2/49931/0004/27-7-2010 (ΦΕΚ 1135/Β/27-7-2010) όμοιά της»

 

ΦΕΚ 2658/2012

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24-12-2012 (ΦΕΚ 3429/Β/24-12-2012) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 «Διασταύρωση μισθολογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222)»

 

 ΦΕΚ 3429/2012

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ  ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019)  

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

 ΕΑΠ2002217ΕΞ2015/8-12-2015  (ΦΕΚ 2922/Β/31-12-2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 «Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου»

ΦΕΚ 2922/2015 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ

 

ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/15-10-2018  (ΦΕΚ 4936/Β/5-11-2018) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 

«Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει» 

ΦΕΚ 4936/2018 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ  (Δαπάνη αμοιβής ΔΙΑΣ ΑΕ)

 

Απόφαση αριθ.30408 ΕΞ2020/12-03-2020  (ΦΕΚ 1433/Β/16-04-2020) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
«Τροποποίηση της 2/37345/0004/04.06.2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/04.06.2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει»
 
ΦΕΚ 1433/2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ  (Τροποποίηση του άρθρου 1)
 

Απόφαση αριθ.95860 ΕΞ 2022/06-07-2022  (ΦΕΚ 3541/Β/ 08-07-2022) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών 

«Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/04.06.2010 (Β΄ 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού», και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» 
 
ΦΕΚ  3541 /2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ 2/37345/0004/4-6-2010  ΚΥΑ   (Τροποποίηση των άρθρων 10, 11 και 13)
 

Απόφαση αριθ.96214 ΕΞ 2022/07-07-2022  (ΦΕΚ 3656/Β/13-07-2022) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών

«Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/04.06.2010 (Β΄ 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού», και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» 
 
 
ΦΕΚ 3656 /2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ  (Τροποποίηση του άρθρου 12)
 

Η υπ΄ αριθ. οικ.113186 ΕΞ 2022/05-08-2022  (ΦΕΚ 4268/Β/ 11-08-2022) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/2010 (Β΄ 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

ΦΕΚ  4268 /2022

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

 

ΕΑΠ2002217ΕΞ2015/8-12-2015  (ΦΕΚ 2922/Β/31-12-2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  «Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου»

 

ΦΕΚ 2922/2015               Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.1.δ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ  Ν.3845/2010

ΕΑΠ2003118ΕΞ2017/6-07-2017 (ΦΕΚ 2490/Β/19-07-2017) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

«Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της παρ.1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010"

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ:

2/57873/24-8-2010  εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως, αποδοχών αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

Εγκύκλιος 2/57873/2010

 

2000285 ΕΞ2010/19-11-2010  εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

«Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως, αποδοχών αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

Εγκύκλιος 2000285/2010 

 

ΕΑΠ 2005980 ΕΞ2018/16-11-2018 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων ΑΔΑ:ΨΡΗ4Η-354 

«Τροποποίηση  της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή  οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

Εγκύκλιος 2005980/2018 

 

οικ.9235 ΕΞ2019/11-2-2019  εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

ΑΔΑ:6Κ82Η-Ρ47

«Δεύτερη τροποποίηση  της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή  οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

 Εγκύκλιος 9235/2019 

 

οικ.27839 ΕΞ2019/21-3-2019 οδηγίες της ΕΑΠ για την ένταξη Φορέων (των οποίων οι πάσης φύσεως αμοιβές βαρύνουν το ΠΔΕ) στο σύστημα πληρωμών της 

«Οδηγίες για την ένταξη των φορέων (των οποίων οι αποδοχές και πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ) στο σύστημα πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

 

 

ΠΟΛ:

 ΠΟΛ 1237/24-11-2011    ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

«Υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ ύστερα από την ένταξή τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ)»

 

ΠΟΛ 1237/2011

 Δ12 Α 1050707ΕΞ2014/20-3-2014   ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

«Υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τα ΝΠΙΔ, τις Κοινωφελείς επιχειρήσεις, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, κτλ. Ύστερα από την ένταξή τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.)»

 

Δ12 Α 1050707ΕΞ2014/20-3-2014

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι.  ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΙΙ.  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Μηνιαία Συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας 

 ΙΙΙ.  ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ