Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε συνέχεια της πολιτικής για τα ανοικτά δεδομένα, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από την εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Οι εξελίξεις στον χώρο αυτόν, τόσο τεχνολογικές, όσο και κοινωνικό-οικονομικές, τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και η χώρα δεν πρέπει να μείνει πίσω.

Στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, προτεραιότητα είναι η δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κατανομή των πλεονεκτημάτων της σε όλους. Φορείς από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο, την ερευνητική κοινότητα, τις ομάδες προβληματισμού και την κοινωνία των πολιτών, συνεργάζονται από κοινού σχετικά με την τεχνολογία και ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν ξεκινήσει, ήδη, η χαρτογράφηση πρωτοβουλιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους σε ακαδημαϊκό ερευνητικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό πυλώνων γνώσης-έρευνας-παραγωγής. Για τη νομική και ηθική διάσταση έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence) για ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις, η ηθική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η συλλογή και ποιότητα των δεδομένων, οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται κ.α.

Σύμφωνα με το white paper για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχος είναι να:

 

 • αναδιαμορφωθεί και να υιοθετηθεί ένα κοινό σχέδιο δράσης
 • δημιουργηθούν κέντρα αριστείας και δοκιμών που συνδυάζουν εθνικές και ιδιωτικές επενδύσεις
 • παρασχεθούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για τη ΤΝ
 • Προωθηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ (ένα Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ανά Κράτος-Μέλος σε ΤΝ)
 • Επιτρέψει νέα εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ΤΝ (συν-επένδυση)
 • υιοθετηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές

 

Στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027), σχεδιάζεται η δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Ψηφιακής Οικονομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIH) στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (advanced digital skills), ενώ προωθείται η δημιουργία δομών ελέγχων και πειραματισμού (Testing and Experimentation Facilities – TEF) ώστε να δημιουργηθούν Κοινά Ευρωπαϊκά Αποθετήρια Δεδομένων.


'Ερευνες / Μελέτες

 

 • Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη. Δείτε εδώ.
 • AI Talent in the European Labour Market by LinkedIn’s Economic Graph. Δείτε εδώ.
 • Λευκή Βίβλος: Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης. Δείτε εδώ.
 • GREECE: With an AI to the future. Δείτε εδώ.
 • European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment. Δείτε εδώ.
 • The European Data Strategy. Δείτε εδώ.
 • Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM(2020) 66 final. Δείτε εδώ.