Ψηφιακές Δεξιότητες

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις, όχι μόνο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ πράξη, εάν δεν στηριχτούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών της.

Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ως ένα σύνολο γνώσεων (knowledge), δεξιοτήτων (skills) και στάσεων (behaviors) οι οποίες προσδίδουν στο χρήστη ψηφιακή ικανότητα (digital competence) με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναζητούν πληροφορίες και δεδομένα, να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται στο ψηφιακό περιβάλλον. Κυρίως όμως, με τη συνεχή ανάπτυξη νέων προηγμένων και καινοτόμων δεξιοτήτων συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων, των κενών και των αναντιστοιχιών κυρίως στις δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ. 

Οι χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην πρόσφατη ευρωπαϊκή κατάταξη (25η θέση στο σύνολο των 28 χωρών), σύμφωνα με τον δείκτη DESI, αποδεικνύουν την επιτακτική  ανάγκη ανατροπής της υφιστάμενης εικόνας μέσω της πρόσβασης των πολιτών σε δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε βασικό όσο και σε προχωρημένο επίπεδο. Όμως, το γνωστό και ως ψηφιακό χάσμα (digital gap) δεν αποτελεί αποκλειστικό πρόβλημα της Ελλάδας αλλά της Ε.Ε. γενικότερα, η οποία εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον έχει αναδείξει το ζήτημα της ενίσχυσης των πολιτών με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Από τις πιο χαρακτηριστικές ενέργειες είναι η υιοθέτηση της πολιτικής “Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη” (A new Skills Agenda for Europe) στο πλαίσιο της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Επίσης, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) ως  επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δημοσιεύσει μία σειρά από θεωρητικά μοντέλα και εργαλεία αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp for citizens) και των επιχειρηματιών (DigComp for entrepreneurs) τα οποία αξιοποιούνται ως πλαίσια αναφοράς για τη χάραξη  εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης των πολιτών  στις ψηφιακές δεξιότητες . 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών και δράσεων για την προώθηση των ψηφιακών  δεξιοτήτων στο ευρύ κοινό και η ενίσχυση των πολιτών με αυτές (skilling- reskilling upskilling) μέσα από μια σειρά εγχειρημάτων όπως η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, (βασισμένη στο European Digital Academy -EDA) και η επανεκκίνηση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συνεργάζονται για τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών που θα προάγουν τις ψηφιακές δεξιότητες προς όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, γεωγραφικές περιφέρειες, φύλο και εκπαιδευτικές βαθμίδες.


'Ερευνες / Μελέτες

 

  • Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα. Δείτε εδώ.
  • Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση. Δείτε εδώ.
  • Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων (European Skills Agenda). Δείτε εδώ.