ΕΛΗΞΕ:Σχεδίαση και Υλοποίηση πρωτότυπου συστήματος συγχρονισμού των βασικών τεσσάρων (4) μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης και του Ενιαίου Μητρώου Φυσικών Προσώπων για την ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

««Σχεδίαση και Υλοποίηση πρωτότυπου συστήματος συγχρονισμού των βασικών τεσσάρων (4)  μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης και του Ενιαίου Μητρώου Φυσικών Προσώπων για την ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

72250000-2 «Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (24.800) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000€,  πλέον ΦΠΑ: 4.800€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2420989001.

Αποφάσεις Ανάληψης

17668 ΕΞ 2020 /29-6-2020 για το 2020

2/28635/ΔΠΓΚ/23-7-2020 για το 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια της υλοποίησης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης και τα αντίστοιχα Παραδοτέα του έργου αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Αναθέτουσας Αρχής της συνημμένης Πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

31-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.):

21160 ΕΞ 2020/27-7-2020

(ΑΔΑΜ: 20PROC007096105)