ΕΛΗΞΕ:Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

32550000-3 - Τηλεφωνικός Εξοπλισμός

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ (2.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.000,00 €,  πλέον ΦΠΑ: 480,00€)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

 30-7-2020 και ώρα 17:00 στην ηλ/κη διεύθυνση:

oikonomikes@mindigital.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 3120302001.

Απόφαση Ανάληψης: 20131 ΕΞ 2020 /16-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.):

21099 ΕΞ 2020/27-7-2019

(ΑΔΑΜ: 20PROC007090331)