Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

1.  Τι είναι το myEGDIXlive;

 

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους «ΓΓΧΤΔΙΧ πρώην ΕΓΔΙΧ» παρέχει  εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα, που αφορούν τις αιτήσεις τους στις πλατφόρμες της ΓΓΧΤΔΙΧ ,που εξυπηρετούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του myEGDIXlive, όπως αναφέρονται στην ερώτηση 2.

Η υπηρεσία εξυπηρετεί φυσικά πρόσωπα και συμβούλους (που έχουν εξουσιοδοτηθεί και οριστικοποιηθεί στο ΠΣ της ΓΓΧΤΔΙΧ και στην αίτηση για την οποία ζητούν πληροφόρηση) ή εκπροσώπους νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν εκκινήσει αίτηση στις αναφερόμενες Πλατφόρμες της.

 

 2.  Για ποιες υπηρεσίες μπορώ να εξυπηρετηθώ από την υπηρεσία myEGDIXlive;

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω myEGDIXlive έχουν ως εξής:

1) Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/20)

2) α. Χορήγηση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, 
    β. Πρόγραμμα Συνεισφοράς  Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη και    
  γ. Χορήγηση Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη (από 01/08/2023 δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέας αίτησης στην πλατφόρμα «Χορήγησης Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη», καθώς και η ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη, λόγω λήξης του σχετικού προγράμματος επιδότησης)

3) Κώδικας Δεοντολογίας (ν.4224/2013, άρ. 39  ν.4818/2021, αρ. ΑΠ 392/1/31.5.2021)

Στις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες οι εκπρόσωποι της ψηφιακής υπηρεσίας myEGDIXlive, παρέχουν οδηγίες και ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να προβούν οι ενδιαφερόμενοι,  ανάλογα με το στάδιο της αίτησής τους, για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν. Επισημαίνεται ότι παρέχονται πληροφορίες για μία (1) μόνο αίτηση ανά ραντεβού, της οποίας ο αριθμός έχει καταχωρηθεί στα στοιχεία κράτησης. 

 

3.   Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο σε όσους συνδέονται με τους κωδικούς TAXISnet; 

 

Ναι, για να επιτραπεί η είσοδός σας  στo σύστημα κράτησης myEGDIXlive, μέσω της Εθνικής Ψηφιακής Πύλης gov.gr ή της ΓΓΠΣΨΔ gsis.gr, απαιτούνται τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβένησης (κωδικοί TAXISnet).

 

4.   Ποια είναι η απαιτούμενη εφαρμογή για την διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης; 

 

Για την τηλεδιάσκεψη μπορείτε:

  • είτε να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Microsoft teams  στη συσκευή σας (Η/Υ, έξυπνο τηλέφωνο/tablet), με την προϋπόθεση ότι διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο,

  • είτε να επιλέξετε τη χρήση της εφαρμογής μέσω σελίδας φυλλομετρητή (browser) από συσκευή που διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο.

Συνιστάται η χρήση φυλλομετρητών Chrome, Edge, Opera κ.α., που υποστηρίζουν τις δυνατότητες κλήσεων και συσκέψεων του Teams. 

Σημειώνεται ότι στον σύνδεσμο https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/unsupported-browsers αναφέρεται: «Ορισμένα προγράμματα περιήγησης, όπως ο Internet Explorer 11, το Safari και το Firefox, υποστηρίζουν την εφαρμογή web Microsoft Teams, αλλά δεν υποστηρίζουν ορισμένες από τις δυνατότητες κλήσεων και συσκέψεων του Teams. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο περιορισμός, η εφαρμογή Web Teams επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν ήχο μέσω μιας σύνδεσης PSTN και τους επιτρέπει να προβάλλουν περιεχόμενο που παρουσιάζεται (κοινή χρήση οθόνης) με μειωμένο ρυθμό εμφάνισης.» 

 

5.   Απαιτείται ταυτοπροσωπία για να εξυπηρετηθώ; 

 

Ναι, η ταυτοπροσωπία είναι απαραίτητη και για τον λόγο αυτό θα πρέπει κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, η κάμερά σας να είναι ενεργοποιημένη ώστε να επιδείξετε τα νομιμοποιητικά σας έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης, κλπ), για την ταυτοποίησή σας από τον εκπρόσωπο της ΓΓΧΤΔΙΧ.

  •  Ειδικότερα, κατά την έναρξη μίας τηλεδιάσκεψης, εκτός από τον έλεγχο του ΑΦΜ, θα ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης ως εξής: 

α) Προκειμένου για αίτημα κράτησης ΦΠ, με τον ρόλο του αιτούντα στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ, ζητείται επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου μέσω του οποίου πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία του. Ομοίως και για αίτημα κράτησης ΦΠ, με τον ρόλο του συμβούλου για τον οποίον έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία του συμβούλου στην αίτηση, στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ. Σε περίπτωση αλλοδαπού ΦΠ, ζητείται διαβατήριο ή άδεια παραμονής.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ή δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία του συμβούλου στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ π.χ. του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν.4738/20 ή άλλου πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΧΤΔΙΧ με δυνατότητα εξουσιοδότησης Συμβούλου, δεν δύναται να εξυπηρετηθεί ο εν λόγω  σύμβουλος, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες μέσω της πλατφόρμας, ήτοι δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ή δεν έχει αποδεχθεί την εξουσιοδότηση που του έχει κάνει ο αιτών στην πλατφόρμα π.χ. του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ή άλλου πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΧΤΔΙΧ με δυνατότητα εξουσιοδότησης Συμβούλου.

Στην περίπτωση που έχει καταχωριστεί ΝΠ ως «σύμβουλος» του αιτούντος στην πλατφόρμα, ζητείται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητα του ορισθέντος ως «διαχειριστή» της αίτησης στην πλατφόρμα και εξουσιοδότηση από την εταιρεία/σύμβουλο ότι το εν λόγω ΦΠ έχει ορισθεί ως διαχειριστής υποθέσεων π.χ. του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ν.4738/2020 ή άλλου πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΧΤΔΙΧ με δυνατότητα εξουσιοδότησης Συμβούλου, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση. 

β) Προκειμένου για αίτημα κράτησης ΝΠ, στην περίπτωση που έχει οριστεί ως σύμβουλος ΦΠ ή ΝΠ, ισχύουν τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που ΔΕΝ έχει οριστεί σύμβουλος στην πλατφόρμα, στην τηλεδιάσκεψη θα παραβρεθεί το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία, η οποία έχει εκκινήσει ή/και υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα της ΓΓΧΤΔΙΧ, επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας και εξουσιοδότηση μέσω της οποίας πιστοποιείται ότι εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία.

  • Στην περίπτωση του τηλεφωνικού ραντεβού, κατά την έναρξη της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα σας ζητηθεί η τηλεφωνική επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, α/α αίτησης), για την ταυτοποίησή σας από τον εκπρόσωπο της ΓΓΧΤΔΙΧ.

 

6.   Πώς κλείνω το ραντεβού; 

 

Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα, επιλέγετε την υπηρεσία για την οποία επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού και στο ημερολόγιο που εμφανίζεται, επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα όπου επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε.

Ακολούθως καταχωρίζετε τα στοιχεία του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικού ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Ο διαθέσιμος χρόνος εξυπηρέτησης είναι προκαθορισμένος από το  σύστημα, ανά παρεχόμενη υπηρεσία (βλ. Οδηγίες χρήσης).

 

7.   Πώς επιβεβαιώνεται η κράτησή μου; 

 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την κράτηση, σάς αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε  ενημερωτικό μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησής σας, ενώ στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης στο επιβεβαιωτικό μήνυμα περιλαμβάνεται και ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην επερχόμενη τηλεδιάσκεψη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν λάβετε άμεσα το επιβεβαιωτικό μήνυμα ολοκλήρωσης της κράτησής σας, ελέγχοντας και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου στο τηλέφωνο 2132125730 ή με την ηλεκτρονική διεύθυνση myEGDIXlive@keyd.gov.gr, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα καταχώρισης της κράτησής σας.     

Υπενθυμιστικό μήνυμα της επερχόμενης κράτησης αποστέλλεται τρεις φορές: 24 ώρες,  2 ώρες, καθώς και 30 λεπτά, πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ή του τηλεφωνικού ραντεβού.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη τρίτο πρόσωπο (ο δικηγόρος, ο λογιστής ή ο Σύμβουλός σας) μπορείτε να του προωθήσετε το επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της κράτησής σας, προκειμένου να ενημερωθεί για τον χρόνο διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης και να συνδεθεί και εκείνος.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνεται δεκτό αίτημα συμμετοχής τρίτου προσώπου, εάν στο αίτημα κράτησης ΔΕΝ δηλώθηκε η επιλογή για την παρουσία τρίτου προσώπου στην τηλεδιάσκεψη.

 

8.   Με ποιον τρόπο ενεργοποιώ την τηλεδιάσκεψη μου; 

 

Την προγραμματισμένη ώρα της τηλεδιάσκεψης ενεργοποιείτε τον σύνδεσμο που έχετε λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώσατε και συνδέεστε στον χώρο της τηλεδιάσκεψης. Θα βρίσκεστε σε αναμονή έως ότου ο εκπρόσωπος της ΓΓΧΤΔΙΧ δεχθεί το αίτημα συμμετοχής σας και συνδεθείτε, ώστε να ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση δήλωσης συμμετοχής τρίτου προσώπου στην τηλεδιάσκεψη ο αιτών/σύμβουλος θα πρέπει να ενημερώσει τον εκπρόσωπο της ΓΓΧΤΔΙΧ για τα στοιχεία του τρίτου προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο), στο οποίο έχει σταλεί ο σύνδεσμος σύνδεσης, προκειμένου να κάνει δεκτή τη συμμετοχή του τρίτου προσώπου στην επικείμενη τηλεδιάσκεψη.

 

9.   Μπορώ να προγραμματίσω νέα κράτηση για ραντεβού με τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνικό ραντεβού; 

 

Ναι, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα νέο ραντεβού, επιλέγοντας «Προγραμματισμός εκ νέου», από το αντίστοιχο πεδίο, στο επιβεβαιωτικό μήνυμα (e-mail) που θα λάβετε με την ολοκλήρωση της κράτησής σας. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται αυτόματα το προηγούμενο ραντεβού σας, λαμβάνοντας νέο επιβεβαιωτικό μήνυμα (βλ. Οδηγίες χρήσης).  

Στην περίπτωση προγραμματισμού τηλεδιάσκεψης εκ νέου και επιλογής συμμετοχής τρίτου προσώπου, το νέο επιβεβαιωτικό μήνυμα φέρει νέο σύνδεσμο σύνδεσης ο οποίος θα πρέπει να σταλεί εκ νέου στο τρίτο πρόσωπο.  

 

10.   Είναι δυνατή η αλλαγή της κράτησης ή η ακύρωσή της;

 

Ναι, μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την τρέχουσα κράτησή σας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να λάβει χώρα έως 60 λεπτά πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού.

 

 

11.   Η τηλεδιάσκεψη ή το τηλεφωνικό ραντεβού καταγράφεται; 

 

Όχι, δεν καταγράφεται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.