Νέα

07 Νοε 2022

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
04 Νοε 2022

Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Κάλεσμα για το συνεργατικό σχεδιασμό του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης OGP

Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Κάλεσμα για το συνεργατικό σχεδιασμό του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης OGP
27 Οκτ 2022

Παροχή διευκρινίσεων GDPR

Παροχή διευκρινίσεων GDPR
27 Οκτ 2022

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
25 Οκτ 2022

Ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
18 Οκτ 2022

Διαβούλευση για το έργο «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud» με κωδικό διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ 22DIAB000025237

Διαβούλευση για το έργο «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud» με κωδικό διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ 22DIAB000025237
17 Οκτ 2022

Δ.Τ.: Συνεχίζεται και το 2022 η μεγάλη αύξηση στις ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο

Συνεχίζεται και το 2022 η μεγάλη αύξηση στις ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο
17 Οκτ 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (CPV: 32500000-8) & την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (CPV: 51300000-5), για την ψηφιακή αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου της

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (CPV: 32500000-8) & την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (CPV: 51300000-5), για την ψηφιακή αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προϋπολογισμού (152.257,12€)
14 Οκτ 2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού,για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού,για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και του DC του ΓΛΚ
13 Οκτ 2022

Προσωρινή ΜΗ διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης

Προσωρινή ΜΗ διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης
12 Οκτ 2022

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
07 Οκτ 2022

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
30 Σεπ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης και τροποποίησης των όρων της διακήρυξης για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32948 ΕΞ 2022 27.7.2022

ΑΠΟΦΑΣΗ παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης και τροποποίησης των όρων της διακήρυξης για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32948 ΕΞ 2022 27.7.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 28-7-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011025936), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 169207)
15 Σεπ 2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και στην μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και στην μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
13 Σεπ 2022

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτίριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτίριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και του DC του ΓΛΚ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.095.598,05€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
12 Αυγ 2022

Ανακοίνωση σχετικά με την εγκατάσταση νέων πιστοποιητικών

Ανακοίνωση σχετικά με την εγκατάσταση νέων πιστοποιητικών
05 Αυγ 2022

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και κατασταλτική συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών G-CLOUD

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ G-CLOUD»
01 Αυγ 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 5 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 5 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»