Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας – ΚΕΜΚΕ, για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.