Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Πρόσβαση στην υπηρεσία 

Περιγραφή ΚΠΣΚΕ

 

Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ) χρησιμοποιείται για:

  1. την ηλεκτρονική καταχώριση, επεξεργασία και παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης, εθνικής ή ενωσιακής και 
  2. την εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων για τις χορηγηθείσες κρατικές ενισχύσεις.

Στο άρθρο 27 του ν. 5000/2022 (Α’ 226) σε συνδυασμό με την υπ’ αρίθμ. 189794 ΕΞ 2022/23-12-2022 ΚΥΑ με τίτλο: «Λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 5000/2022 (Α’ 226).» (Β΄ 6741) που εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 5000/2022, καθορίζονται:

  • οι αρμοδιότητες, 
  • το πεδίο εφαρμογής, 
  • οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ΚΠΣΚΕ, 
  • οι χρήστες και οι ρόλοι τους, 
  • τα θέματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του ΚΠΣΚΕ με λοιπά πληροφοριακά συστήματα, 
  • διάφορα οργανωτικά και τεχνικά θέματα και 
  • κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την ανάπτυξη και λειτουργία του ΚΠΣΚΕ.

Τεκμηρίωση/Εγχειρίδια Χρήσης σχετικά με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

Θεσμικό Πλαίσιο

Άρθρο 27 του ν. 5000/2022 (Α’ 226) Με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.»

Η υπ’ αριθμ. 189794 ΕΞ 2022/23-12-2022 ΚΥΑ με τίτλο: «Λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 5000/2022 (Α’ 226).» (Β΄ 6741)

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις κρατικές ενισχύσεις 

Για να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις πατήστε Εδώ

Επικοινωνία 

aa  Για τις Κρατικές Ενισχύσεις μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλεφωνικό κέντρο 213-1333093
fgd Για την εφαρμογή «Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.