ΕΛΗΞΕ: Υπηρεσίες Φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων (Κτήριο Β1 και Κτήριο Β2) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Υπηρεσίες Φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων (Κτήριο Β1 και Κτήριο Β2) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (ΚΤΗΡΙΟ Β1 ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ)

ΤΑΤΟΪΟΥ 96, ΑΧΑΡΝΑΙ (ΚΤΗΡΙΟ Β2 ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών με CPV

79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οχτακόσιες Τριάντα Χιλιάδες Οχτακόσια Έξι ευρώ και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά (830.806,44€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης συνολικής αξίας Εκατόν Ενενήντα Έξι χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Ένα ευρώ και Είκοσι Εννέα λεπτά (196.121,29€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 1053/202/0000000, ΑΛΕ 2420911001 «Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28557 ΕΞ 2020 13-10-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007473873 και ΑΔΑ:Ψ4ΔΙ46ΜΤΛΠ-ΕΩ4) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δύο (2) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης για κάθε κτήριο (Β1 και Β2)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 30973 ΕΞ 2020/06-11-2020 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ:2020PROC007607496 και ΑΔΑ: 6ΧΖ646ΜΤΛΠ-ΩΟΚ) και

η υπ’ αριθμ. πρωτ. 31885 ΕΞ 2020/06-11-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007607515)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00μμ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με α/α ΕΣΗΔΗΣ 101900

Προκήρυξη σε αρχείο word

Διακήρυξη σε αρχείο word

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31185 ΕΞ 2020/6.11.2020 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 20PROC007607515 και αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2020/S 220 - 540678)