ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη προμήθεια ψηφιακού συστήματος παραγωγής έγχρωμης εκτύπωσης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Απόφαση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια ψηφιακού συστήματος παραγωγής έγχρωμης εκτύπωσης, για τις ανάγκες του Τμήματος Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης (Τμήμα Γ’) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ 96, ΑΧΑΡΝΑΙ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

42991200-1

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000,00 €,  πλέον ΦΠΑ: 4.800,00€)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2410989899.
Απόφαση Ανάληψης 
32034 ΕΞ 2020 /13.11.2020 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) 32231 ΕΞ 2020/16.11.2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007090331)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  23-11-2020 και ώρα 17:00 στην ηλ/κη διεύθυνση: oikonomikes@mindigital.gr