ΕΛΗΞΕ: Διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/νση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

«Διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions)»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

20.000 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

24.800 €

Ειδικότερα η δαπάνη κατανέμεται σε 8.680 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2019 και 16.120 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι δαπάνες της προμήθειας βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 με Κωδικό 2420989001 του λογαριασμού 1.023-205-00.000.00.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

 Η διάρκεια του έργου θα είναι έως τις 31-12-2020 από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

19PROC004567990

19REQ004449974

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

19/3/2019, και ώρα 14:00

• Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.
• Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους.
• Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
• Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα αποσταλούν και ηλεκτρονικά (τεχνική και οικονομική προσφορά αναδόχου) σε επεξεργάσιμη μορφή .doc στην ηλεκτρονική δ/νση e.spilias@gsis.gr .

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Ανέρχονται σε:

α) 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:
0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.
Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης την ανάδοχο εταιρεία. 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του ανατιθέμενου έργου. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκπόνηση του έργου καθώς και τις νόμιμες κρατήσεις.

 

Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται η κατά τα οριζόμενα στην κάτωθι παράγραφο ΣΤ Δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και η οικονομική προσφορά των υποψηφίων. Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της παρούσης απαντώντας αναλυτικά στα σημεία απαιτήσεων 1 έως 23. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.

 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους σύμφωνα με τη νομική τους μορφή (παρ. αα & ββ του εδ. 1 του άρ. 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει)
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Φορολογική ενημερότητα