Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 (ΑΔΑΜ:  22PROC010825141), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 163751), για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για το υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη

σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (492.000,00€),  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής».

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθότι το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ως εκ τούτου το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών έχουν στοιχεία συνέργειας, συνάφειας και συμπληρωματικότητας καθιστώντας το έργο άμεσα λειτουργικό.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 72310000 «Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων»

CPV: 30213200-7: «Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας»

CPV 80531200-7 «Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Τα κριτήρια προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (396.774,19€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (492.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης Ε7631, Κωδικός Ενάριθ. ‘Έργου 2021ΣΕ76310003) και περιλαμβάνεται στο Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 1856/1-11-2021 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5114175.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

26869 ΕΞ 2022 23.6.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC010821114 , ΑΔΑ: Ρ9ΨΩ46ΜΤΛΠ-5ΩΗ)

Δημοσίευση στην ΕΕ: 24-6-2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

27-6-2022 (22PROC010821114)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

27-6-2022 (Ρ9ΨΩ46ΜΤΛΠ-5ΩΗ)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

28-6-2022 (22PROC010825141)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

27787 ΕΞ 2022 28.6.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC010825141)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2/8/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

νέα ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 163751)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3/8/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

νέα ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010825141), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 163751), για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για το υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020».                                                                                                                                                                                                                                                                 Αρχείο