Διαβούλευση για το έργο "Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής σε πληττόμενους από θεομηνίες"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ

Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής σε πληττόμενους από θεομηνίες

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 72262000-9: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (κύριος)
  • 48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
  • 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
  • 72222300-0: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών
  • 79342200-5: Υπηρεσίες προώθησης
  • 80533100-0: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.794.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.446.774,19€, πλέον ΦΠΑ: 347.225,81 €)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων εκατό πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1.080.158,47 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 871.095,54 €, πλέον ΦΠΑ: 209.062,93 €) και αφορά:

  • Τα 405.972,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών επέκτασης / βελτίωσης του Εθνικού Μητρώου Κρατικής Αρωγής (Ανάπτυξης Εφαρμογών σύμφωνα με τον Πίνακα Β του Παραρτήματος VII: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, ή/και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ του Παραρτήματος VII: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, ή/και αδειών Έτοιμου Λογισμικού, σύμφωνα με τον Πίνακα Α του Παραρτήματος VII: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)
  • Τα 465.123,44 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Εθνικού Μητρώου Κρατικής Αρωγής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (2.317.869,73€)

1.446.774,19 + 405.972,10 + 465.123,44 = 2.317.869,73

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) …. και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ: ….

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδικός ΣΑΕ 463/1.

Οι δαπάνες του δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δαπάνες του δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών επέκτασης/βελτίωσης θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης της κάθε φάσης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων που περιγράφεται στη διακήρυξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Από 31/01/23 έως 15/02/23

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdf

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s3

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Υποβολή προτάσεων (doc)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/

 του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025751