Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 3 «Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης» του Έργου με τίτλο «Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης πολιτών 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία του πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών, με το σύντομο κωδικό 1555, συνδυάζοντας τηλεφωνικό κέντρο, web & mobile εφαρμογές ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0944.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.