Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για την παροχή «Ενεργοποίηση, Επικαιροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ   “Ενεργοποίηση, Επικαιροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)”
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:
: 72000000-0 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών» 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ανοικτή  Δημόσια  Διαβούλευση  Τεχνικών Απαιτήσεων και Ελάχιστων Προϋποθέσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός, δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.658.093,76€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι: (2.143.624,00€ + 514.469,76€ Φ.Π.Α.24% = 2.658.093,76€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ποσά χωρίς ΦΠΑ)    
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Τακτικός Προϋπολογισμός, για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 από το λογαριασμό ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» του Ειδικού Φορέα 1053-202-0000000.
Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται ημερήσιο ποσό ενεργοποίησης-επικαιροποίησης χρήσης αδειών Oracle από τις 06/06/2022 και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και το μηνιαίο ποσό για τη συντήρηση και υποστήριξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 04/06/2024 .
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 04/06/2024 .
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 23/02/2023 έως 10/03/23
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΟΧΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υποβολή προτάσεων (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΟΔΗΓΙΕΣ  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  https://portal.eprocurement.gov.gr/
 του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025889