Υπηρεσίες G-Cloud

Η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει Υπηρεσίες Cloud (G-Cloud / Κυβερνητικού Νέφους) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Κυβερνητικούς Φορείς για την Φιλοξενία των Πληροφοριακών Συστημάτων τους.