Υπηρεσίες Φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων (Κτήριο Β1 και Κτήριο β2) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Υπηρεσίες Φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων (Κτήριο Β1 και Κτήριο β2) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (ΚΤΗΡΙΟ Β1 ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ)

ΤΑΤΟΪΟΥ 96, ΑΧΑΡΝΑΙ (ΚΤΗΡΙΟ Β2 ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών με CPV

79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης».

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οχτακόσιες Τριάντα Χιλιάδες Οχτακόσια Έξι ευρώ και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά (830.806,44€)

 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης συνολικής αξίας Εκατόν Ενενήντα Έξι χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Ένα ευρώ και Είκοσι Εννέα λεπτά (196.121,29€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 1053/202/0000000, ΑΛΕ 2420911001 «Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης», για τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023 και 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δύο (2) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης για κάθε κτήριο (Β1 και Β2)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5822 ΕΞ 2021/01-03-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008230031 και ΑΔΑ: ΩΔΗΟ46ΜΤΛΠ-57Χ) και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ 2021/02-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008230071).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΟΦΟΡΩΝ

19 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00μμ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών:

19-03-2021 και ώρα 17:00μμ

Ημερομηνία Διενέργειας:

26-03-2021 και ώρα 10:00πμ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με α/α ΕΣΗΔΗΣ 106887