Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης με αριθμό 46867/31.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013692212), ΕΣΗΔΗΣ (α/α 253145 και 253146)

Τροποποίηση όρων διακήρυξης, παροχή διευκρινίσεων επι αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 46867 ΕΞ 2023 31.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013692212), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 253145 και 253146), για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, CPV:79713000-5,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μαζί με το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 4-12-2023 (23PROC013879830)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 4-12-2023 (ΨΗΦΘ46ΜΤΛΠ-1Λ7)
 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα  18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 253145 και 253146)