ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίου Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ετών 2020-2021

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίου Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ετών 2020-2021»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV: 09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (37.500) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.241,94€,  πλέον ΦΠΑ: 7.258,06€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΗΣ

-

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 2410302001 (αγορές καυσίμων θέρμανσης), οικονομικών ετών 2020 και 2021

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Τμηματικές παραδόσεις εντός των ετών 2020-2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι του Διαγωνισμού

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ:

8-4-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

22-04-2020 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax 210 9098433)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23-4-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεσ/νίκης 1 και Χανδρή, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Οικ. 8823 ΕΞ 2020/8-4-2020

(ΑΔΑ: ΨΦ2Υ46ΜΤΛΠ-0ΘΕ, ΑΔΑΜ: 20PROC006543173)