Προσωρινή ΜΗ διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί το υποσύστημα «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου για την Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ