Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας δύο (2) προβολέων βίντεο και ενός (1) σετ ασύρματου μικροφώνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
Γενική  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού  και Υποδομών - Τμήμα Α΄

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

23 110, KAE 1699
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 Απευθείας ανάθεση προμήθειας δύο (2) προβολέων βίντεο και ενός (1) ασύρματου μικροφώνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Προμήθεια

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα οικονομική  προσφορά βάσει τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

2.4016,13 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 2.500,00 €  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Προϋπολογισμός εξόδων του Υπ. Οικονομικών  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

Έως 31/12/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 Δ.ΠΡΟΜ.Α 0013796 ΕΞ2018 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη 27/11/2018 και ώρα 14:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 Ανέρχονται σε: παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. Οι κρατήσεις γίνονται πάνω στην καθαρή αξία πλην Φ.Π.Α. 24%  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr