ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος – UPS κρίσιμων υποδομών Κέντρων Δεδομένων (D.Cs) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συντήρηση του  συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος – UPS κρίσιμων υποδομών Κέντρων Δεδομένων (D.Cs) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV:

50324100-3 «Υπηρεσίες Συντήρησης Συστημάτων»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οκτώ χιλιάδες και εξήντα (8.060,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €6.500,00,  πλέον ΦΠΑ: €1560,00)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 2420389001 οικονομικών ετών 2020 και 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Ένα (1) έτος  και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα  του Διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

17/06/2020 και ώρα 17:00

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ:

12/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Οικ. 15367 ΕΞ 2020/12-06-2020

(ΑΔΑΜ:20PROC006858403)