ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ταξινόμηση κατά CPV:

38652120-7 – Βιντεοπροβολείς

30213100-6 - Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

30237240-3 – Κάμερες ιστού

32342411-6 - Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων

44320000-9 – Καλώδια και συναφή είδη

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Πέντε χιλιάδες εκατό σαράντα έξι ευρώ (5.146,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €4.150,00,  πλέον ΦΠΑ: €996,00)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 3120301001 οικονομικού έτους 2020.

         Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ:

18/08/2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

03/09/2020 και ώρα 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

22823 ΕΞ 2020/18-08-2020

ΑΔΑΜ: 20PROC007194568