ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για την προμήθεια αναλώσιμων συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Access Control)» στο κτίριο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δια της υποβολής γραπτών προσφορών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια αναλώσιμων συστήματος ελέγχου πρόσβασης (AccessControl) στο κτίριο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.),

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV:

CPV:42961100-1 Σύστημα Ελέγχου Εισόδου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εξι  χιλιάδες οκτακόσια είκοσι  ΕΥΡΩ (6.820,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.500,00 €,  πλέον ΦΠΑ: 1.320,00 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ  2420911001 «Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης» και για το 2020

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

2 μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι του Διαγωνισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 8/10/2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τετάρτη 14/10/2020 και ώρα 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Οικ.28018 ΕΞ 2020/08-10-2020

ΑΔΑΜ:20PROC007445355