Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις

Για τη συμμετοχή εκατόν είκοσι (120) τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κατασκηνωτικά προγράμματα, κατά την θερινή περίοδο 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (63.870,97 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ τετρακοσίων (79.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικές πληροφορίες