Πρόσκληση για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης, που αφορά σε Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το έργο, «Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς»

Πρόσκληση για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης, που αφορά σε Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το έργο, «Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα ένα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ  (1.641.760,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

 

1. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης, που αφορά σε Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό, για το έργο «Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα ένα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ  (1.641.760,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του σχεδίου τεύχους διακήρυξης. Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.091.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 880.000,00€, ΦΠΑ: 211.200,00 €). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.641.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.324.000,00 €, ΦΠΑ: 317.760,00 €). 

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν υπηρεσίες για την επέκταση του αντικειμένου του έργου και υπηρεσίες συντήρησης τριών ετών μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

2. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων που έχουν αναρτηθεί στον εν λόγω σύνδεσμο, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν την υποβολή πινάκων, σχεδίων, εικόνων, χαρτών ή φωτογραφιών, τότε τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αφορούν.

3. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.mindigital.gr) στο σύνδεσμο  Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.gsis.gr) κι ειδικότερα στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις. 

4. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Με το παρόν επισυνάπτεται σχέδιο της Διακήρυξης.

Σχέδιο διακήρυξης