ΕΛΗΞΕ: (Διαβούλευση) Προμήθεια νέου αποθηκευτικού συστήματος Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας για τις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της ΓΓΠΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια νέου αποθηκευτικού συστήματος Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας για τις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της ΓΓΠΣ.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  • Προμήθεια εξοπλισμού, CPV: 30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη, 32420000-3 Εξοπλισμός Δικτύου ανεξάρτητων δίσκων (RAID)
  • Προμήθεια λογισμικού, CPV: 48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης, δοκιμαστικής λειτουργίας, CPV: 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Ανοικτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

Οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000)  €

  • Προμήθεια εξοπλισμού:  722.500 €
  • Προμήθεια λογισμικού:      85.000 €
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης, δοκιμαστικής λειτουργίας:      42.500 €

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

Ένα εκατομμύριο πενήντα  τέσσερες χιλιάδες (1.054.000)  €

  • Προμήθεια εξοπλισμού:  895.900 €
  • Προμήθεια λογισμικού:   105.400 €
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης, δοκιμαστικής λειτουργίας:      52.700 €

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Δεκαοκτώ (18) εβδομάδες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Από 05/02/2019 έως 15/02/2019

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΑΡΧΕΙΟ

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου os@gsis.gr