ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμού και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΤΗ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΟΛΥΜΠΟΥ 29, 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΤΗ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

3.346,78 ΕΥΡΩ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

4.150,00 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

49038/13.05.2019

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή,17.05.2019 και ώρα 11.30 π.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ολύμπου 29

57009 Καλοχώρι Θεσ/νίκης

Πληροφορίες: Μαρία Κωνσταντινίδου

Τηλέφωνο: 2310 571112, -3 , FAX: 2310 571111

E-mail: edmak@sdoe.gr

 Παραρτήματα