Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από δύο (2) Τμήματα, που αφορούν στην προμήθεια ειδών , για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

30213000-5 «Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές».

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (αρ. 27 ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 205151)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (245.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) των πενήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (58.800,00 €), ήτοι συνολικά στο ποσό των τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (303.800,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

ΕΞ 50357 2023/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013823067)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ:

23-11-2023  (23PROC013816304)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

23-11-2023  (6Ξ4Ψ46ΜΤΛΠ-ΩΞ9)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:

23-11-2023  (23PROC013823067)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 205151)