ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια δομοστοιχείων για την επισκευή και την αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής, από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια δομοστοιχείων για την επισκευή και την αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής, από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ταξινόμηση κατά CPV:

30237200-1 – Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ (€11.945,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 3120301001 οικονομικού έτους 2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ:

06-11-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

16-11-2020 και ώρα 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

31186 ΕΞ 2020/06-11-2020

ΑΔΑΜ: 20PROC007605744