Προκήρυξη του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι καθαρού ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.451.612,91 €), πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εννιά λεπτών(348.387,09 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αναλυτικές πληροφορίες